KM-41
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia spraw.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, boks 80

tel. 12-616-9159, 12-616-9160, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] dotyczący wydania wtórnika licencji na wykonywane krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydania wypisu w przypadku jego utraty.

2) Załączniki do wniosku:

    a) dotychczasowa licencja, wypis lub wypisy w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność,

    b) w przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży),

    c) oświadczenie o utracie licencji lub wypisu,

    d) potwierdzenie wniesienia opłaty.Opłaty

1) Za wydanie wtórnika licencji:

    a) w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji lub zezwolenia,

    b) w innych przypadkach utraty pobiera się 25% opłaty za udzielenie licencji lub zezwolenia.

2) Za wydanie wypisu w przypadku utraty wypisu, pobiera się 1% opłaty za udzielenie licencji

3) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

4) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za wydanie wtórnika licencji – 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966.Forma załatwienia

Dokumenty wydawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Niezwłocznie w przypadku gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów konicznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

2) Art. 5 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

3) § 1 pkt 1 i 3 oraz § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

4) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

5) § 1 pkt 1, 2, § 5 ust. 4 pkt 1, 2 i 3, § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

6) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

7) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneDostępność procedury

1) Kraków al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne boks 80.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

1) Przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pojazdami samochodowymi oraz osób obejmującą autobusy, udzieloną przed 15.08.2013 r. uznaje się zapowiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

2) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (zezwolenia) wszelkich zmian danych – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

3) Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (zezwolenia), przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

4) Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej ilości przekraczającej liczbę Pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna ilość wypisów przekroczyła liczbę Pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.