KM-34
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków 31-541

Centrum Administracyjne, I piętro boks 80,

tel. 12-616-9160, 12-616-9065, 12-616-9159, faks 12-616-9162.

 

Informacja i dostępność procedury:

Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [wzór wniosku tutaj].

2) Załączniki do wniosku:

   a) oświadczenie o niekaralności składa przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku kiedy o licencję występuje spółka to oświadczenie o niekaralności muszą złożyć wszyscy członkowie organu zarządzającego,

   b) zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140),

   c) oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu ustawowych warunków:

      - posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym,

      - brak przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

d) wykaz pojazdów,

e) kserokopię dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz

z adnotacją TAXI,

f) wykaz kierowców (w przypadku zatrudnienia kierowców),

g) aktualne, wyraźne fotografie kierowców oraz przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport o wymiarach 35 x 45 mm,

h) potwierdzenie wniesienia opłat.

 Opłaty

1) Udzielenie licencji na okres:

    a. od 2 – do 15 lat – 200 zł

    b. powyżej 15 – do 30 lat – 250 zł

    c. powyżej 30 – do 50 lat – 300 zł

2) Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11 % opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji powiększoną. (np. opłata za udzielenie licencji na 15 lat i zgłoszenie jednego pojazdu wynosi 222 zł ).

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata za udzielenie licencji – 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Do 30 dni.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Sadu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) art. 5b ust. 1 pkt 3, art. 6, art. 7, art. 8, art.14 ust. 2, art. 17 i art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

2) art. 35 i art. 36 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

3) § 1 pkt 4 i § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

4) § 1pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

5) część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

6) § 1 ust. 3 i ust. 4 załącznika do uchwały Nr LXIV/1419/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż 28 dni od daty ich powstania.