KM-27
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:

- udzielenie zezwolenia,

- zmiana zezwolenia,

- wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia,

- wydanie wtórnika zezwolenia lub wypisu w przypadku jego utraty.


Załączniki do procedury:
wniosek
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat od momentu wykreślenia wpisu z ewidencji po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia spraw.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 80

tel. 12-616-9159, 12-616-9160, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek dotyczący zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy [patrz załącznik do procedury].

2) Załączniki do wniosku:

 

2.1.Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:

 

    a) oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będzie pełnić rolę zarządzającego transportem lub oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,

    b) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

    c) dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:

        9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu

        5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy,

W tym celu przedsiębiorca może przedłożyć jeden z dokumentów:

        - roczne sprawozdanie finansowe,

        - gwarancję bankową,

        - ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

    d) oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby, oraz że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,

    e) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art.5 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym,

    f) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art.5 ust.2a ustawy o transporcie drogowym, dotyczącą osoby:

    będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

    prowadzącej działalność gospodarczą, w przypadku innego przedsiębiorcy,

    zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,

    o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.

    g) oświadczenie osób, o których mowa w pkt f, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

    h) potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

UWAGA:

 

I. Zgodnie z art. 7c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym mikro przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) może, bez wyznaczenia zrządzającego transportem spełniającego warunki, o których mowa w at. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust.2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

II. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

1) markę, typ,

2) rodzaj/przeznaczenie,

3) numer rejestracyjny,

4) numer VIN,

5) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

 

2.2. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy (zmiana danych zawartych w zezwoleniu):

 

    a) dotychczasowe zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy wraz z wypisem lub wypisami z tego zezwolenia,

    b) potwierdzenie wniesienia opłaty

 

2.3. Wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy:

 

    a) dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia:

        9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu,

        5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy,

    b) wykaz zgłoszonych pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów wykorzystywanych do transportu drogowego,

    c) potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

2.4. Wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty:

 

    a) dotychczasowe zezwolenie, wypis lub wypisy w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność,

    b) oświadczenie dotyczące zwrotu utraconego zezwolenia oraz wypisu/-ów z zezwolenia,

    c) w przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji),

    d) potwierdzenie wniesienia opłaty.Opłaty

1) Za udzielenie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy, pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.

2) W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł za każdy pojazd.

3) Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

4) Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

5) Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmiany, pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

6) Za wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 110 zł.

7) Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

8) W innych przypadkach utraty zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 250 zł.

9) Za wydanie wypisu w przypadku utraty wypisu z zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłaty dotyczące pkt 6 poz. od 1 do 9

– 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966Forma załatwienia

Dokumenty wydawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie w przypadku gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

2) W należycie uzasadnionych przypadkach organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 5, art. 7, art. 7a, art. 7b, art. 7c, art. 11, art. 11a, art. 12 ust.1, art. 13, art. 14, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2) Art.4 ustawy z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

3) Art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26WE

4) Art. 12, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

5) § 1 pkt 1, § 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportu drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

6) § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 4 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, § 6, 7, 8 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

7) Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejDostępność procedury

1) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

1) Udzielając zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje się wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

2) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

3) Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej ilości przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna ilość wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

4) Wartość euro ustala się co roku i odpowiada opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

5) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.

6) Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

7) Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

8) Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.