IR-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu


Załączniki do procedury:
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Wskazanie administratora

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl lub pisemnie na adres: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności zaś realizacji ustawowych zadań urzędu wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści wystąpienia do organu administracji publicznej.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Kodeks postępowania administracyjnego), wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być zbierane od stron postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów.

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom uprawnionym do wglądu w akta postępowania.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; przypadkach, w których administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

6. prawo do przenoszenia danych.

Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych, w tym z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Profilowanie

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, ul. Wielopole 1 31-072 Kraków.

email: ir.umk@um.krakow.pl

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (wnioskodawcą może być jeden z podmiotów wymienionych w punkcie 1 sekcji Informacje dodatkowe dla klienta) o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2. Załączniki do wniosku:

1) dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu (w tym jeden opieczętowany przez Komendę Miejską Policji w Krakowie – dopuszcza się jego kopię, z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt. 2.2), który winien zawierać:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 wykonany na podkładzie pokazującym wyłącznie ukształtowanie terenu, krawędzie jezdni, chodniki, pobocza, drogi rowerowe i torowiska tramwajowe, obrysy budynków oraz zieleń, latarnie i słupy trakcyjne zawierający:

   - lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; inwentaryzacja powinna być zgodna ze stanem aktualnym na dzień złożenia projektu,

   - parametry geometrii drogi,

c) projekt programu ruchowego sygnalizacji – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną

d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści,

e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,

f) przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu,

g) imię, nazwisko i podpis projektanta.

2) Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie (opinia Komendanta Miejskiego Policji nie jest wymagana w przypadku projektu obejmującego wyłącznie drogi gminne).

3) Audyt rowerowy – opinia Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie – w przypadku projektów ścieżek rowerowych lub innych projektów zawierających elementy wpływające na układ komunikacji rowerowej

w Krakowie.

 

4) Opinia organu zarządzającego ruchem właściwego dla drogi objętej objazdem oraz inne opinie wymagane zgodnie z Ustawą o zarządzaniu ruchem – w przypadku, gdy objazd jest poprowadzony drogami publicznymi poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa oraz w przypadku autostrad i dróg ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA.

5) Opinia organu zarządzającego drogami ujętymi w projekcie (Zarząd Dróg Miasta Krakowa w przypadku dróg publicznych; w przypadku dróg wewnętrznych - Właściciel lub Zarządca drogi).

6) Pełnomocnictwo zarządu drogi, organu zarządzającego ruchem lub inwestora/jednostki, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

 

3. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1) dołączenia do projektu organizacji ruchu:

a) profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

b) danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,

c) uszczegółowionych fragmentów projektu w skali 1:100 lub 1:50.

2) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu,

3) może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia projektu w wersji elektronicznej w formacie dwg lub dgn.

4) może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia opinii właściwych jednostek organizacyjnych w zakresie transportu publicznego i mobilności aktywnej.

5) może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia kserokopii dokumentacji uzgadniającej geometrię drogi.Opłaty

1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Pisemne zatwierdzenie w całości lub w części: bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.

2. Odesłanie w celu wprowadzenia poprawek.

3. Odrzucenie projektu organizacji ruchu.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.

Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy (klienta) albo z przyczyn niezależnych od organu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W zależności od potrzeb – pisemne wewnętrzne opinie Wydziałów Urzędu Miasta KrakowaPodstawa prawna

1. Art. 10 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784).

3. Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioskodawcą może być:

1) zarząd drogi,

2) organ zarządzający ruchem,

2a) podmiot zarządzający drogą wewnętrzną.

3) inwestor lub jednostka o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

4) osoba/podmiot realizujący zamówienie ww. jednostek.

2. W uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić wykonanie planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:2000 lub szkic bez skali.

3. Procedura dotyczy dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków