BP-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Planowania Przestrzennego

Przyjmowanie wniosków bądź uwag do:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Załączniki do procedury:
Przykładowy formularz wniosku/uwagi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków albo uwag składanych do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Należy poinformować, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być radni miejscy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków/uwag.

7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przetwarzanych danych sobowych.

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie
Wnioski albo uwagi do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, mogą zostać wniesione za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

- Odnośnik do karty usługi ePUAP


Sprawę załatwia

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.

UWAGA!
Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ich zmiany, składany w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania dokumentu, powinien zawierać pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia:

    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  postulaty dotyczące przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy wniosek.

2. Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, składana w terminie zakreślonym w ogłoszeniu prasowym oraz w obwieszczeniu o wyłożeniu projektu dokumentu do publicznego wglądu, powinna zawierać pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia:
    1.  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,  jego własnoręczny podpis oraz adres,
    2.  propozycje zmian bądź wskazanie kierunku tych zmian dla zaproponowanych w projekcie dokumentu ustaleń i zapisów dotyczących przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania,
    3.  określenie nieruchomości lub opis terenu, którego dotyczy uwaga.Opłaty

Brak.

 

 

 Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia wniosków/uwag.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.plTermin załatwienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z tym że w przypadku uwag złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, rozpatrzenie uwag następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu do ich składania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Brak.

Możliwość zaskarżenia zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa łącznie ze skargą na uchwałę o planie miejscowym / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.Podstawa prawna

1. Art. 11 pkt 1 i pkt 8, art. 17 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Art. 29, art. 34 i art. 54 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 


Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Punktach Obsługi Mieszkańców od 16 marca 2020 r. do odwołania tylko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta


UWAGA!
Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)

 

Złożenie wniosku/uwagi stanowi odpowiedź na Ogłoszenie/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa.

Terminem wniesienia wniosku/uwagi jest data wpływu pisma na dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: