AU-13
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1, 30-533 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczenia opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne należy dołączyć:

 

 1. Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokalami, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, zawierające potwierdzenie zgodności dokumentacji technicznej (inwentaryzacji) ze stanem faktycznym wraz z podaniem daty, dokonane przez autora opracowania (osobę uprawnioną do sporządzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych).
 2. Mapę ewidencyjną (znajdującą się w zasobach geodezyjno - kartograficznych) - a w przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem, w którym znajduje się wydzielony lokal – oznaczyć na niniejszej mapie wnioskowane pomieszczenia przynależne.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

 

UWAGA: Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

 

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione

są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi oraz upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany dokument (art. 76a § 2 i 2b k.p.a.).

 

 

 

 

 Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej);
 2. od wydania zaświadczenia o samodzielności każdego lokalu – 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

NUMER KONTA Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 Forma załatwienia

Zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 
Termin załatwienia

Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 k.p.a.).

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 Podstawa prawna
 1. Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.).
 2. Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druk wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali – można pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Rynek Podgórski 1,
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta

Informacje dodatkowe dla klienta

 1. Rysunki (załączniki do zaświadczeń) winny zawierać:
 • adres budynku,
 • numer (symbol) lokalu oraz, w przypadku występowania pomieszczeń przynależnych – zapis określający, do którego lokalu przynależy dane pomieszczenie przynależne,
 • oznaczenie kondygnacji,
 • graficzne oznaczenie granic lokalu, pomieszczeń przynależnych (zgodnie z ustawą o własności lokali), części wspólnych wraz z legendą oznaczeń,
 • funkcję lokalu (zgodnie z zapisem ustawy o własności lokali),
 • opis funkcji izb i pomieszczeń pomocniczych wyodrębnianego lokalu i pomieszczeń przynależnych (jeśli są),
 • opis (charakterystykę) ścian wydzielających lokal, pomieszczenia przynależne, z wyjaśnieniem, czy są to ściany trwałe (zgodnie z zapisem ustawy o własności lokali),
 • oświadczenie autora opracowania o zgodności dokumentacji ze stanem istniejącym – faktycznym – z podaniem daty (dzień, miesiąc, rok),
 • podpis autora opracowania (osoby uprawnionej do sporządzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych) z czytelną pieczęcią,
 • legendę oznaczeń,
 •  określenie, czy dojście/dojazd do lokali prowadzi z terenu w użytkowaniu wspólnym/części wspólnej budynku (oznaczenie na rysunku).
 1. W przypadku zastąpienia rzutów kondygnacji rzutami części kondygnacji i odpowiadającymi tym rzutom schematami rzutu całej kondygnacji (na tym samym rysunku), rysunki rzutów części kondygnacji winny zawierać ww. dane. Natomiast schematy rzutu kondygnacji winny zawierać:
 • adres budynku,
 • oznaczenie kondygnacji,
 • graficzne oznaczenie granic lokali i pomieszczeń przynależnych,
 • graficzne oznaczenie części wspólnych,
 • określenie sposobu wejścia z zewnątrz do budynku,
 • oryginalny podpis autora opracowania,
 • legendę oznaczeń.
 1. Oznaczenia graficzne granic lokali winny uwidaczniać wyodrębnienie lokali ścianami trwałymi oraz wskazać obrys lokali w taki sposób, aby widoczne były ściany wyodrębniające lokal oraz otwory w ścianach (jeżeli takie występują) i osadzone w tych ścianach np. okna, drzwi itp.
 2. Dokumentacja winna być złożona w dwóch identycznych egzemplarzach.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: