WS-49
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Zezwolenie na uprawę maku i konopi


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówSprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków - Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
  1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
  2. informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
  3. informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
  4. oświadczenia wnioskodawcy, że:
  1.  
   • dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
   • nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy
   • z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
 2. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od wydania zezwolenia wynosi 30 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia
 1. Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.
 2. Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Wydział Kształtowania Środowiska.


Termin załatwienia

Do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania poświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa – w terminie 7 dni od jego doręczenia (art. 17 pkt 1 oraz 141 i 129 § 1 w związku z art. 144 i 219 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Podstawa prawna

1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawana corocznie.

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
 2. Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: