Lista dwudziestu najpopularniejszych procedur.

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Wydawanie dowodów osobistych

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2. zmianą danych osobowych

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Wymiana prawa jazdy

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

Rejestracja pojazdów nowych

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Wyrejestrowanie pojazdu