Lista dwudziestu najpopularniejszych procedur.

Wydawanie dowodów osobistych

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

 1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

 2. zmianą danych osobowych

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Wymiana prawa jazdy

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Zameldowanie na wniosek strony

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

 

Rejestracja pojazdów nowych

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

Wyrejestrowanie pojazdu

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)