Lista dwudziestu najpopularniejszych procedur.

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Wydawanie dowodów osobistych

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Zameldowanie na wniosek strony

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Wymiana prawa jazdy

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdów nowych

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów