Sortuj:  
WS-21

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w celu nie związanym z zamiarem inwestycyjnym

WS-119

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

WS-20

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

WS-12

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

 

WS-58

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

WS-1

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

WS-57

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

WS-27

Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

WS-6

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

WS-51

Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi –  w przypadku stwierdzenia faktu znęcania się nad zwierzęciem