Sortuj:  

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego

Oddawanie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków w dzierżawę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wykonania docieplenia budynku

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości

Czasowe zajęcie nieruchomości

Wydanie zaświadczenia z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań

Wydanie postanowienia o sprostowaniu decyzji administracyjnej z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniu wieczystoksięgowym