Sortuj:  

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa

Sprzedaż położonych w strefach A, B i C:

a) lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej,

b) nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w których znajduje się tylko jeden lokal użytkowy, zajmowany w całości przez jednego najemcę lub współnajemców, wykorzystywany na cele działalności gospodarczej

Sprzedaż lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C

Sprzedaż garaży komunalnych

Sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych.

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenia wynikające z art. 207-208 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

 

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Oddanie nieruchomości w użytkowanie w drodze umowy

Przedłużenie terminów zagospodarowania działek oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wyznaczenie dodatkowego terminu zabudowy nieruchomości

Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym