Sortuj:  
GK-1

Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

GK-6

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych).

GK-2

Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

GK-3

Udzielenie/odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podmiotów do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

GK-7

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych).

GK-8

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych).

GK-4

Udzielenie/odmowa udzielenia ulgi w spłacie kar pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla stron, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

GK-5

Wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.