Sortuj:  
GD-2

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

GD-28

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

GD-12

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

GD-33

Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji

GD-20

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków:

1. nazwiska właściciela, posiadacza

2. adresu właściciela, posiadacza

3. stanu posiadania

GD-7

Podział nieruchomości

GD-13

Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku

GD-3

Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

GD-1

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

GD-6

Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych