ZZM-2

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie


Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

 - obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 20 10 241Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
 1. Sprzedaż drewna i wydanie dokumentu sprzedaży drewna (asygnaty oraz na żądanie faktury VAT).
 2. W przypadku wyczerpania zapasów odmowa sprzedaży drewna.


Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia uiszczenia zapłaty za zakup drewna.Podstawa prawna

Art. 535 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830), § 8 ust. 2 Statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. Poz. 1422),), Upoważnienia nr 1/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2016 roku.Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w jego władaniu oraz pozyskanego w ramach cięć sanitarno-pielęgnacyjnych w parkach pozostających we władaniu ZZM;
 2. Drewno zostaje przedstawione do sprzedaży po obmiarze i sklasyfikowaniu wg KJW (Klasyfikacji Jakościowo Wymiarowej).
 3. Sprzedaż i wydawanie drewna oraz udzielanie informacji o zapasie posiadanego drewna prowadzona jest przez wyznaczonych pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w każdy wtorek w godz. 7.00-9.00 w miejscu prowadzenia działalności przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Po uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem ZZM możliwe jest przyjęcie innego dnia na dokonanie wyżej wymienionych czynności.
 4. Drewno sprzedawane jest podmiotom zainteresowanym, które zgłoszą chęć nabycia towaru po przedstawieniu do sprzedaży. Sprzedaż odbywa się do wyczerpania zapasów, o pierwszeństwie nabycia drewna decyduje kolejność zakupu.
 5. Obowiązująca formą płatnością jest przelew na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP S.A. nr 28 1020 2892 0000 5002 0591 0452. W tytule przelewu należy wpisać: „Zakup drewna – Numer sprzedaży wskazany przez uprawnionego pracownika ZZM”.
 6. Odbiór zakupionego drewna następuje ze składnicy w Krakowie przy ul. Za Torem 22 lub z leśnych dróg wywozowych kosztem i staraniem nabywcy w terminie wskazanym przez uprawnionego pracownika ZZM dokonującego sprzedaży. Za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wywozem drewna odpowiedzialność ponosi nabywca.
 7. Dokument sprzedaży (asygnata lub na żądanie faktura VAT) przy płatności wystawiana jest w miejscu prowadzenia działalności przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, bez względu na rejon odbioru drewna.
 8. Cena drewna ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik, przyjmowany stosownym zarządzeniem Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, sporządzanym w oparciu o ceny drewna obowiązujące w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie oraz w sąsiadujących Nadleśnictwach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 9. Nabywca drewna zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie do 7 dni od dnia zakupu. Po tej dacie ryzyko przypadkowej utraty drewna przechodzi na kupującego. W przypadku braku odbioru drewna w w/w terminie ZZM może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie kupującego bądź naliczyć opłaty za przechowanie.

 

Podmiot publikujący:
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR KEMPF - DYREKTOR
Osoba publikująca:
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
Data wytworzenia:
2016-03-21
Data publikacji:
2016-03-21
Data aktualizacji:
2019-08-22