ZTPK-9

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE


Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Publicznego

w Krakowie z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków (dalej: „ZTPK”). W przypadku, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł administratorem danych osobowych jest także Prezydent Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: iod.ztp@ztp.krakow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej,

2) sporządzenia, zawarcia i wykonania porozumienia w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnej prawnej w całości, w części, odroczenia terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenia na raty płatności całości albo części należności,

w wypadku, gdy jest Pani/Pan przedsiębiorcą również w celu:

3) udzielenia pomocy publicznej;

4) wydania zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy

de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;

5) sporządzenia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4 pkt. 3 ppkt.1)

i 2) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz § 2 pkt. 3 uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4 pkt. 3 ppkt.

3) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 34 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze

zm.).

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4 pkt. 3 ppkt. 4) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

7. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w 11.4 pkt. 3 ppkt. 5) jest

przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 32, art. 32a i art. 33 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362

ze zm.).

8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ZTPK dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.

10. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie

ochrony danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przedstawienie przez Panią/Pana

okoliczności, w tym podanie danych osobowych, służy uprawdopodobnieniu istnienia przesłanek udzielenia ulgi, to jest istnienia ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego. Okoliczności wskazane we wniosku wymagają potwierdzenia załączonymi dokumentami, bowiem ocena, czy przesłanki zastosowania ulgi istnieją w konkretnej sprawie wymaga wszechstronnego i wnikliwego zbadania całokształtu materiału dowodowego, w tym zebrania informacji na temat aktualnej sytuacji materialno–bytowej dłużnika. Niepodanie ww. informacji bądź ich nieudokumentowanie uniemożliwia udzielenie ulgi w spłacie należności.

12. Przedsiębiorcy są zobowiązani do podania następujących danych:

a) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

b) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia

o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

c) w wypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie - informacji dotyczących wnioskodawcy

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

 

Podanie danych określonych w pkt. a), b) i c) powyżej jest wymagalne ustawą, a ich brak

powoduje, że pomoc publiczna nie może zostać udzielona.

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawa może zostać załatwiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,;

2) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 Sprawę załatwia

Dział Nadzoru Transportu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie,

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami i podmioty, dla których ulga nie będzie stanowić pomocy publicznej lub pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) (Grupa 1) zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju, a także uzasadnieniem (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury, został on zamieszczony, jako ułatwienie dla dłużników i skorzystanie z wzoru wniosku jest dobrowolne),

b) kopii deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę. W przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, deklaracja powinna obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,

o którym mowa w pierwszym zdaniu,

c) dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinków emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dokumentów potwierdzających pobieranie zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia lub innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie),

d) pisemnego oświadczenia dotyczącego posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe),

e) pisemnego oświadczenia o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, itp.),

f) pełnomocnictwa, – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta,

g) wszelkich innych dokumentów uzasadniających przyznanie ulgi (np. zaświadczenia lekarskie,

rachunki z apteki itp.),

h) w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: statutu lub aktu założycielskiego, sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, informacji na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, planu przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, wykazu nieuregulowanych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych występujących na dzień złożenia wniosku oraz innych dokumentów, w celu wykazania istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi.

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt d, e mogą zostać złożone na wzorze stanowiącym

załącznik nr 2 do procedury, został on zamieszczony, jako ułatwienie dla dłużników

i skorzystanie z wzoru oświadczenia jest dobrowolne.

 

II. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc de minimis lub pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Grupa 2) zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju, uzasadnieniem oraz określeniem, o którą pomoc de minimis wnioskują (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1

do procedury, został on zamieszczony, jako ułatwienie dla dłużników i skorzystanie z wzoru wniosku jest dobrowolne),

b) zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis,

c) zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

 

 

 

d) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie otrzymał takiej pomocy w roku podatkowym, w którym ubiega się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

e) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór zawiera aktualny załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się

o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, Dz. U. z 2013 r. poz. 276 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) obowiązujący w dniu składania wniosku,

f) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących

w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór zawiera aktualny załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) obowiązujący w dniu składania wniosku,

g) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości innych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych, informacji na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku

do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, planu przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, wykazu nieuregulowanych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych występujących na dzień złożenia wniosku oraz innych dokumentów, w celu wykazania istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi oraz w celu prawidłowego wyliczenia wartości brutto pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

h) pełnomocnictwa, – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta,

i) zobowiązanie do poinformowania o otrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie w trakcie toczącego się postępowania (załącznik nr 7).

 

III. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc indywidualną na restrukturyzację zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do procedury,

b) planu restrukturyzacyjnego, o którym mowa w Wytycznych dotyczących pomocy państwa

na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r., str. 1),

c) informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór zawiera aktualny załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1704 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 238) obowiązujący w dniu składania wniosku,

d) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości inne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych, informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku

do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

e) pełnomocnictwa, – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę

(za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej

osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub

prokurenta.

 

IV. Dotyczy wszystkich Wnioskujących

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale lub kserokopii.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

Porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności albo pismo informujące o odmowie zawarcia porozumienia w sprawie udzielenia ulgi.

 

Wniosek o udzielenie ulgi nie stanowi podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w przypadku konieczności uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej opinii.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W zależności od potrzeb – opinie właściwych komórek organizacyjnych Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 

Zestawienie bieżącego stanu zadłużenia Wnioskodawcy.

 

W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w razie konieczności, opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077

ze zm.).

2. Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków

lub jej jednostkom organizacyjnym.

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.1).

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.9).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45). 7. Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw

niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r.,

str. 1).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311

z późn. zm.).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie

lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń

o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 350).

 Dostępność procedury

1. Wniosek o udzieleniu ulgi - według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury,

2. Oświadczenie o stanie majątkowym oraz sytuacji materialnej – według druku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury,

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, Dz. U. z 2013 r. poz. 276 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) - według druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury,

4. Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - według druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej procedury,

5. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - według druku stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej procedury,

6. Wzór wniosku o udzielenie ulgi dla przedsiębiorcy ubiegającego się o indywidualną pomoc na restrukturyzację - według druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej procedury,

7. Zobowiązanie do poinformowania o otrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w trakcie toczącego się postępowania – według druku stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wprowadzenie

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może udzielić ulgę w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie w formie:

1) umorzenia w całości albo w części należności,

2) jednorazowego odroczenia terminu spłaty całości lub części należności na okres

nie dłuższy niż 24 miesiące (limit 24 miesięcy nie dotyczy przedsiębiorcy ubiegającego się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc indywidualną na restrukturyzację),

3) jednorazowego rozłożenia spłaty całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące (limit 24 miesięcy nie dotyczy przedsiębiorcy ubiegającego się

o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc indywidualną na restrukturyzację).

 

Od należności, których termin spłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty pobiera się odsetki preferencyjne w wysokości połowy odsetek ustawowych za opóźnienie lub połowy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w przypadku należności powstałej w wyniku transakcji handlowej.

 

2. Złożenie wniosku o udzielenie ulgi przez przedsiębiorcę

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie ulgi w przez przedsiębiorcę ulgi udzielane są

z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy i stanowią:

a) pomoc de minimis udzielaną na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352

z 24.12.2013 r., str. 1)

 

lub

 

 

b) pomoc de minimis w rolnictwie udzielaną na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str. 9)

lub

c) pomoc de minimis w rybołówstwie udzielaną na warunkach wynikających

z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., str. 45).

 

Wnioski składane przez przedsiębiorcę dotyczące udzielenia ulg określonych w pkt. 11.1 1), 2) 3) mogą być rozpatrywane w ramach pomocy indywidualnej na restrukturyzację udzielanej na warunkach wynikających z Wytycznych dotyczących pomocy państwa

na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r., str. 1).

 

Z uwagi na powyższe zasady stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wobec przedsiębiorców, wydziela się następujące grupy wnioskodawców:

Grupa 1 - Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami i podmioty, dla których ulga nie będzie stanowić pomocy publicznej lub pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

Grupa 2 - Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

Grupa 3 - Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc indywidualną na restrukturyzację.

 

3. Pomoc de minimis

Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:

a. 15 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),

b. 30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),

c. 100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,

d. 200 tys. € dla sektora drogowego transportu osób,

e. 200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej.

 

4. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Publicznego

w Krakowie z siedzibą, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP.

W przypadku, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł administratorem danych osobowych jest także Prezydent Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Łukasz Franek , e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej,

2) sporządzenia, zawarcia i wykonania porozumienia w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnej prawnej w całości, w części, odroczenia terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenia na raty płatności całości albo części należności,

w wypadku, gdy jest Pani/Pan przedsiębiorcą również w celu:

3) udzielenia pomocy publicznej;

4) wydania zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy

de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;

5) sporządzenia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4 pkt. 3 ppkt.1)

i 2) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz § 2 pkt. 3 uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4 pkt. 3 ppkt.

3) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 34 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze

zm.).

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 11.4 pkt. 3 ppkt. 4) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

7. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w 11.4 pkt. 3 ppkt. 5) jest

przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 32, art. 32a i art. 33 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362

ze zm.).

8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ZTP dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.

10. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie

ochrony danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przedstawienie przez Panią/Pana

okoliczności, w tym podanie danych osobowych, służy uprawdopodobnieniu istnienia przesłanek udzielenia ulgi, to jest istnienia ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego. Okoliczności wskazane we wniosku wymagają potwierdzenia załączonymi dokumentami, bowiem ocena, czy przesłanki zastosowania ulgi istnieją w konkretnej sprawie wymaga wszechstronnego i wnikliwego zbadania całokształtu materiału dowodowego, w tym zebrania informacji na temat aktualnej sytuacji materialno–bytowej dłużnika. Niepodanie ww. informacji bądź ich nieudokumentowanie uniemożliwia udzielenie ulgi w spłacie należności.

12. Przedsiębiorcy są zobowiązani do podania następujących danych:

a) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

b) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia

o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

c) w wypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie - informacji dotyczących wnioskodawcy

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

 

Podanie danych określonych w pkt. a), b) i c) powyżej jest wymagalne ustawą, a ich brak

powoduje, że pomoc publiczna nie może zostać udzielona.

 


 

Podmiot publikujący:
ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
Osoba odpowiedzialna:
ŁUKASZ FRANEK - DYREKTOR
Osoba publikująca:
SEBASTIAN KOWAL
Data wytworzenia:
2019-02-11
Data publikacji:
2019-02-11
Data aktualizacji:
2019-05-24