ZTPK-8

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE


Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu,

a także danych osobowych strony umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą fizyczną,

z którą podpisano na wykorzystanie z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu,

a także numerów rejestracyjnych wskazanych do obsługi linii ZTP z siedzibą

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz powiatu sąsiadującego.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego

w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,

Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Łukasz Franek , e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

 

 

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. b i d1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 Sprawę załatwia

Dział Nadzoru i Kontroli oraz Obsługi Przewoźników Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury),

2) Załączniki do wniosku:

a. niezmieniony w stosunku do aktualnie obowiązującego rozkład jazdy

(bez pieczęci urzędowych) - zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury;

b. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami

lub zarządzającymi.

 Opłaty

1) Opłata za przedłużenie zezwolenia jest naliczana zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Za przedłużenie ważności zezwolenia, o którym mowa w § 11 i § 12 w/w Rozporządzenia pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia,

o którym mowa w §11 i 12 w/w Rozporządzenia dla każdego pojazdu zgłoszonego

we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty

jak za wydanie zezwolenia.

2) Opłaty, o której mowa w pkt 1 należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa

(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego dla opłat za wydanie zezwolenia:

54 1020 2892 0000 5102 0688 7501

 

Numer rachunku bankowego – opłata skarbowa

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora ZTP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 Podstawa prawna

1) Art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. b i d1, ust. 4, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 1 i 4, art. 22a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

2) § 17 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane

z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

3) § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń,

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie ZTP.

2) Potwierdzenie przedłużenia ważności zezwolenia dotyczy wyłącznie przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie, którego termin ważności zbliża się ku końcowi. Zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy złożony w siedzibie ZTP,

co najmniej 30 dni przed datą utraty ważności zezwolenia.

3) Przed odbiorem decyzji należy uiścić wymagane opłaty (zgodnie z treścią sekcji „Opłaty”).

4) Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, ponoszenie kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych i dworcach (wywieszania rozkładów jazdy) ponosi przewoźnik

na podstawie umowy. Przedmiotową umowę należy podpisać z MPK S.A. w Krakowie

(31-060, ul. Św. Wawrzyńca 13), która to spółka w imieniu organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków wykonuje czynności związane z wywieszaniem rozkładów jazdy. Wszelkie informacje dotyczące rozkładów jazdy, formy ich przekazania, rozliczeń etc. można uzyskać w siedzibie MPK S.A.

pod numerem tel. (12) 254-13-21.

 


 

Podmiot publikujący:
ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
Osoba odpowiedzialna:
ŁUKASZ FRANEK - DYREKTOR
Osoba publikująca:
SEBASTIAN KOWAL
Data wytworzenia:
2019-02-11
Data publikacji:
2019-02-11
Data aktualizacji:
2019-10-21