ZTPK-7

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE


Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres

e-mail, numeru telefonu, a także danych osobowych strony umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą fizyczną, z którą podpisano na wykorzystanie z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, a także numerów rejestracyjnych wskazanych do obsługi linii ZTP z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz powiatu sąsiadującego.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Łukasz Franek , e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

 

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. a-d1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Nadzoru i Kontroli oraz Obsługi Przewoźników Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

W przypadku wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych

w zezwoleniu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury)

 

2. Załączniki do wniosku:

a. proponowany rozkład jazdy podlegający weryfikacji i zatwierdzeniu (zgodny

z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury), rozkłady jazdy

w ilości zgodnej z liczbą pojazdów obsługujących linię +2),

b. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

c. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych

i przystanków, wykorzystywanych w przypadku braku możliwości wykonywania przewozów osób trasą określoną w posiadanym zezwoleniu, dokonanego

z ich właścicielami lub zarządzającymi,

d. dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.

 

 

 

 

 

W przypadku wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych

w zezwoleniu na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

3. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury)

 

4. Załączniki do wniosku:

a. proponowany rozkład jazdy zawierający informacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r.

w sprawie rozkładów jazdy (zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3

do niniejszej procedury), rozkłady jazdy w ilości zgodnej z liczbą pojazdów obsługujących linię +2;

b. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

c. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami

lub zarządzającymi w przypadku braku możliwości wykonywania przewozów osób trasą określoną w posiadanym zezwoleniu;

d. dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego

w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności

z oryginałem.

 

Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu,

który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony,

po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez ZTP.

 

 

 Opłaty

1) Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy ZTP.

 

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym rzędzie/jednostce/wydziale będzie dokonana czynność urzędowa.

 

 

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego dla opłat za wydanie zezwolenia:

54 1020 2892 0000 5102 0688 7501

 

Numer rachunku bankowego – opłata skarbowa

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora ZTP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1) § 23 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane

z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

2) Art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202).

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie ZTP.

2) Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (dla przewozów regularnych),

jak również potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane

z ich właścicielami lub zarządzającymi (dla przewozów regularnych specjalnych)

nie powinny być wydane później niż 1 rok wcześniej od daty składania wniosku.