ZTPK-4

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE


Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także danych osobowych strony umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą fizyczną, z którą podpisano na wykorzystanie z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, a także numerów rejestracyjnych wskazanych do obsługi linii ZTP z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa oraz powiatu sąsiadującego.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Łukasz Franek , e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

 

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. a-d1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Nadzoru i Kontroli oraz Obsługi Przewoźników Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

W przypadku wydawania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

1) Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury)

 

2) Załączniki do wniosku:

a. kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

b. proponowany rozkład jazdy podlegający weryfikacji i zatwierdzeniu (zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury) w ilości zgodnej z liczbą pojazdów obsługujących linię +2 ,

c. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

d. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

e. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach przygotowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,

f. cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

g. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz ilości miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 

 

W przypadku wydawania zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

3) Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury)

 

4) Załączniki do wniosku:

a. kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

b. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

c. proponowany rozkład jazdy podlegający weryfikacji i zatwierdzeniu w ilości zgodnej

z liczbą pojazdów obsługujących linię +2,

d. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

e. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami

lub zarządzającymi;

f. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz ilości miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego

w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.

 

Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego)

albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez ZTP.

 Opłaty

1) Opłata za wydanie zezwolenia jest naliczana zgodnie z § 11 oraz § 14 ust.

1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane

z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób

w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:

 

1. dla przewozu regularnego:

 

 

 

Okres

ważności

zezwolenia

Opłata w zł

obszar

gminy

obszar wykraczający poza granice

co najmniej jednego powiatu,

jednakże niewykraczający

poza obszar województwa

pojazd

samochodowy

do 1 roku 100 350
do 2 lat 150 400
do 3 lat 200 450
do 4 lat 250 550
do 5 lat 300 600

 

 

 

2. dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.

 

2) Opłaty, o której mowa w pkt 1 należy uiścić przelewem na rachunek bankowy ZTP.

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą

jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A

na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego dla opłat za wydanie zezwolenia:

54 1020 2892 0000 5102 0688 7501

 

Numer rachunku bankowego – opłata skarbowa

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Uzupełniające informacje od zarządcy drogi – w przypadku braku danych lub informacji niezbędnych do dokonania weryfikacji (nie dotyczy wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym).

Uzgodnienie starosty właściwego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

 

 Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora ZTP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 Podstawa prawna

1) Art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. b i d1, ust. 4, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 4, art. 22a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

2) § 11 oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

3) § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń,

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zezwolenia

na wykonywanie regularnych przewozów osób wydawane są na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019r. (nie dotyczy przewozów regularnych specjalnych).

2) Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie ZTP.

3) Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (dla przewozów regularnych),

jak również potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych

w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi (dla przewozów regularnych specjalnych) nie powinno być wydane później niż 1 rok wcześniej od daty składnia wniosku.

4) Wydanie decyzji dotyczącej przewozu regularnego poprzedzone jest opracowaniem analizy sytuacji rynkowej.

5) Przed odbiorem decyzji należy uiścić wymagane opłaty (zgodnie z treścią sekcji „Opłaty”).

6) Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, ponoszenie kosztów związanych

z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych i dworcach (wywieszania rozkładów jazdy) ponosi przewoźnik

na podstawie umowy. Przedmiotową umowę należy podpisać z MPK S.A. w Krakowie

(31-060, ul. Św. Wawrzyńca 13), która to spółka w imieniu organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków wykonuje czynności związane

z wywieszaniem rozkładów jazdy. Wszelkie informacje dotyczące rozkładów jazdy,

formy ich przekazania, rozliczeń etc. można uzyskać w siedzibie MPK S.A. pod numerem

tel. (12) 254-13-21.