ZTPK-3

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE


Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej

lub regularnej specjalnej

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji / adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, a także danych osobowych strony umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą fizyczną, z którą podpisano na wykorzystanie z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną, w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, a także numerów rejestracyjnych wskazanych do obsługi linii ZTP z siedzibą przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP., który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego

w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Łukasz Franek e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 22 ust. 1 pkt 3

i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Nadzoru i Kontroli oraz Obsługi Przewoźników Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, dalej zwany ZTP.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek (druk stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2) Wykaz wnioskowanych przystanków zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa oraz przebieg trasy (druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury).

3) W przypadku, gdy przedsiębiorca zamierza korzystać z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną (przystanek początkowy / końcowy na terenie miasta Krakowa), kserokopia umowy korzystania z takiego przystanku.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego

w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który

go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem (nie dotyczy to dowodu opłaty skarbowej).

 

 

 

 

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa

(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie / jednostce / wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego – opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Pismo zawierające ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

na terenie Krakowa.

 

 Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Podstawa prawna

1) Art. 22 ust. 1, pkt 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3) §2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.

5) Uchwała Nr XXXII/833/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

6) Uchwała Nr XI/98/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Wypełniony wniosek wraz z ewentualnym załącznikiem w postaci kserokopii umowy korzystania z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie ZTP.

 

2) Umowa korzystania z przystanku zlokalizowanego poza drogą publiczną nie powinna być wydana później niż 1 rok wstecz od daty składania wniosku.

 

3) Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w uzyskanym uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków i dworców na terenie Gminy Miejskiej Kraków przedsiębiorca zostanie zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie z tych przystanków wg stawek zgodnych z Uchwałą Rady Miasta Krakowa NR XI/98/11 z dnia 30 marca 2011 r. Opłaty będą naliczane od pierwszego dnia ważności zezwolenia wydanego na podstawie wniosku, którego załącznikiem będzie przedmiotowe uzgodnienie. W związku z powyższym przewoźnik zobowiązany jest przekazać do Działu Nadzoru i Kontroli oraz Obsługi Przewoźników ZTP kserokopię otrzymanego zezwolenia w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania wraz z obowiązującym rozkładem jazdy.

Po uzyskaniu zezwolenia należy przekazać do ZTP kopię zatwierdzonego rozkładu jazdy oraz informację dotyczącą rozkładu jazdy w postaci pliku PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu, celem podania do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażerów;

 

4) Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, ponoszenie kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych i dworcach (wywieszania rozkładów jazdy) ponosi przewoźnik na podstawie umowy. Przedmiotową umowę należy podpisać z MPK S.A. w Krakowie (31-060, ul. Św. Wawrzyńca 13), która to spółka w imieniu organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków wykonuje czynności związane z wywieszaniem rozkładów jazdy. Wszelkie informacje dotyczące rozkładów jazdy, formy ich przekazania, rozliczeń etc. można uzyskać w siedzibie MPK S.A. pod numerem tel. (12) 254-13-21.