ZTPK-11

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE


Wydawanie identyfikatora osoby uprawnionej do wjazdu na obszar Strefy Czystego Transportu Kazimierz, do niestosowania się do znaku D-54


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

adres e-mail, numeru telefonu, numeru rejestracyjnego pojazdu wskazanego we wniosku, Zarządowi Transportu Publicznego z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania identyfikatora Strefy Czystego Transportu upoważniającego do niestosowania się do znaku D-54.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego

w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania.

Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.)

w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Łukasz Franek , e-mail: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 39 ust. 3 pkt. 1 lit. e oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.)

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Dział Organizacji i Administracji ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemny wniosek o wydanie identyfikatora (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2. Pisemna zgoda na możliwość ujawnienia rejonu miasta, w którym mieszka wnioskodawca poprzez umieszczenie za szybą pojazdu identyfikatora Strefy Czystego Transportu.

3. Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie strefy (stałym lub tymczasowym), lub dokumenty imienne zaświadczające o prawie do lokalu mieszkalnego, lub dokumenty imiennie zaświadczające o opłacaniu rachunków na lokal mieszkalny znajdujący się na obszarze Strefy Czystego Transportu, lub zaświadczenie o zarejestrowanej działalności gospodarczej na obszarze Strefy Czystego Transportu.

4. Okazanie prawa własności pojazdu (dowód rejestracyjny lub umowa leasingu na osobę prywatną) dla którego ma zostać wydany identyfikator.

5. W przypadku działania przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa

 Opłaty

lub rodzeństwu,

lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/, 31-004 Kraów. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa

Numer rachunku bankowego: PKO BP 54 1020 2892 0000 5102 0688 7501

 Forma załatwienia

1. Wydanie zezwolenia.

2. Pisemna odmowa wydania zezwolenia.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 39 ust. 3 pkt. 1 lit. e oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.)

2. Uchwała nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu ,,Kazimierz” (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2018 r. poz. 8944)

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zezwolenie wydawane jest przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, na podstawie obowiązującego na terenie strefy oznakowania, biorąc pod uwagę cele wprowadzenia Strefy Czystego Transportu, przede wszystkim dążenie do redukcji liczby samochodów poruszających się po obszarze, którego strefa dotyczy i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza z tym związaną.

2. Uprawnionymi do uzyskania identyfikatora są mieszkańcy obszaru SCT i przedsiębiorcy z działalnością zarejestrowaną na obszarze SCT.

3. Po rozpoznaniu sprawy Zarząd Transportu Publicznego może odmówić wydania identyfikatora.

4. Uzyskany identyfikator należy wyłożyć w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.

5. Identyfikator wydawany jest na okres jednego roku lub na czas trwania zameldowania, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożony został wniosek o wydanie zezwolenia.

6. Podanie należy składać w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, osobiście lub przez osobę trzecią posiadającą pełnomocnictwo osoby zameldowanej, po okazaniu przez nią dowodu osobistego.

7. Wnioski o identyfikator na kolejny rok kalendarzowy można składać miesiąc przed zakończeniem roku bieżącego. Zezwolenie nie będzie jednak wydawane wcześniej niż 15 grudnia bieżącego roku.

8. Odbiór identyfikatora osobiście w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, p. I, pok. 106

 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.