ZIKIT-59

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU


Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu


Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczySprawę załatwia

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Zespół Windykacji.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

- pisemny wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu wraz z uzasadnieniem,

- oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu,

- wszelkie inne niż załączone do Oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej karty usługi/procedury zewnętrznej, dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy,

- pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który je wydał.

 

Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem (nie dotyczy to dowodu zapłaty opłaty skarbowej).

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu może wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Uzupełnienie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym na druku stanowiącym załącznik nr 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykazania przesłanek do udzielenia ulgi, tj. ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

 

Podmioty prowadzące dzialalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do przedłożenia:

 

- wniosku o udzielenie pomocy de minimis,

- informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- uzupełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór zawiera załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się po pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

- pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

- Porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności

albo

- Pismo o odmowie zawarcia porozumienia w sprawie o udzielenie ulgi.

 Termin załatwienia

- Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku,

- W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w przypadku konieczności uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – do 14 dni od daty otrzymaniu ww. opinii.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

- Opinia wydziału merytorycznego, odpowiedzialnego za podstawę i wysokość wierzytelności.

- Zestawienie bieżącego stanu zadłużenia wnioskodawcy.

- W sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w razie konieczności –opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

- Uchwała Nr CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych (z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59 poz. 404 z późn. zm.),

- Art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z 09 maja 2008 r.),

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, po. 311 z późn. zm.). Aktualny wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1983).Dostępność procedury

Na stronie internetowej ZIKiT (www.zikit.krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) lub w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 KrakówInformacje dodatkowe dla klienta

-