ZDMK-69

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Zezwolenie na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego dróg publicznych/ terenów poza pasem drogowym drogi publicznej, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne - na prawach wyłączności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na czasowe zajęcie terenu na prawach wyłączności. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków,

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy:

1) Krzysztof Cieciński – pok. 63, tel.: 12 616 70 42,

2) Anita Płaziak – Popielska – pok. 63, tel.: 12 616 70 97,

3) Roxana Reichel pok. 63, tel. 12 616 70 30,

4) Anna Opławska - pok. 69, tel.: 12 616 70 23,

5) Roksana Pszczolińska – pok. 62, tel. 12 616 72 06.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek

1) o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej na potrzeby zajęcia na prawach wyłączności,

2) o zawarcie umowy na zajęcie na prawach wyłączności w celu udostępnienia terenów poza pasem drogowym drogi publicznej, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne lub inne tereny komunikacyjne

 

należy składać na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do procedury ZDMK – 69, w zależności od rodzaju zajęcia na prawach wyłączności:

 

a) w celu ustawienia zaplecza technicznego w związku z realizacją zdjęć filmowych – załącznik nr 1;

b) w celu ustawienia zaplecza technicznego (scena, podest, widownia, namiot, infrastruktura techniczna itp.) towarzyszącego imprezom masowym, edukacyjnym lub kulturalnym, sportowym imprezom plenerowym, koncertom, zgromadzeniom publicznym, umieszczenie wystaw plenerowych, umieszczenie infrastruktury towarzyszącej oficjalnym uroczystościom – załącznik nr 2;

c) w celu wykonywania występów artystów ulicznych – załącznik nr 3;

d) w celu ustawienia lodówki, bankomatu, automatu biletowego, automatu vendingowego, donic, elementu promocyjnego lokalu itp. - załącznik nr 4;

e) w celu zagrodzenia części pasa drogowego na cele niekomercyjne np. dopełnienie podwórza – załącznik nr 5.

 

II. Załączniki do wniosku:

1) aktualna mapa zasadnicza lub ewidencyjna w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z naniesieniem całkowitej powierzchni zajęcia terenu zwymiarowanym w skali mapy;

2) szczegółowy plan rozmieszczenia poszczególnych elementów zaplecza technicznego np. scena, namioty – garderoby, obsługi technicznej, wygrodzenia dla widzów, podestów, agregatów, komercyjnych i niekomercyjnych punktów gastronomicznych itp., wraz z podaniem powierzchni zajęcia każdego z elementów;

3) zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu zatwierdzony przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa – dla zajęcia powodującego ograniczenia lub utrudnienia w ruchu pieszym lub samochodowym, wymagającego wyłączenia miejsc postojowych z ogólnego użytkowania lub czasowego zamknięcia ulicy dla ruchu pieszego lub samochodowego;

4) oświadczenie o finansowaniu w całości przedsięwzięcia ze środków Gminy Miejskiej Kraków dla wydarzeń organizowanych w pasie drogowym dróg publicznych;

5) oświadczenie o finansowaniu, współfinansowaniu lub organizowaniu przedsięwzięcia ze środków Gminy Miejskiej Kraków dla wydarzeń zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg publicznych;

6) harmonogram prac - w przypadku montażu i demontażu infrastruktury technicznej towarzyszącej wydarzeniu (np.: scena, zaplecze techniczne, wygrodzenie miejsc zastrzeżonych);

7) decyzja o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny wydana przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa;

8) oświadczenie o zgłoszeniu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa zgromadzenia publicznego;

9) oświadczenie o uzyskaniu zezwolenia z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z podaniem numeru zezwolenia;

10) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym;

11) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

III. Dodatkowo w przypadku zajęcia na prawach wyłączności:

 

1) przez artystów ulicznych:

a) w Parku Kulturowym Stare Miasto – pozytywna opinia Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych,

b) zdjęcie artysty / zespołu muzycznego,

c) opinia Plastyka Miasta wraz z załączonym projektem i potwierdzeniem akceptacji prezentowanego kostiumu lub stroju będącego elementem twórczości artystycznej;

 

2) w celu ustawienia bankomatów, automatów biletowych, lodówek, automatów vendingowych, donic, elementów promocyjnych lokalu:

a) zwymiarowany projekt obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną,

b) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robot właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, lub o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ – dotyczy bankomatów;

c) opinia Plastyka Miasta wraz z załączonym projektem z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organ;

d) opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Głównego Architekta Miasta dla terenów objętych ochroną konserwatorską wraz z załączonym projektem z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organy;

 

3) przez zagrodzenie części działki stanowiącej pas drogowy na cele niekomercyjne wyłącznie dla istniejących lokalizacji do dnia 27.12.2019 r., w zw. z § 6.1. pkt 9 uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 9305 ze zm.),

a) 3 egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 wraz z zaznaczonym i zwymiarowanym przez uprawnionego geodetę lub architekta terenem wnioskowanym o zajęcie,

b) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przyległą.Opłaty

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 9305 ze zm.).

2. Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości.

3. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej uiszczenia określane są w decyzji administracyjnej lub zawieranej umowie cywilnoprawnej.Forma załatwienia

1) decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych);

2) umowa cywilnoprawna lub odmowa udzielenia zgody na udostępnienie terenu (w przypadku działek zajętych pod drogi wewnętrzne lub innych terenów niebędących drogami publicznymi).Termin załatwienia

 

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, w przypadku spraw skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

 

W przypadku umów cywilnoprawnych – nie dotyczy.Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.);

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.);

4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.);

5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.);

6) ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 poz. 631 ze zm.);

7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264 ze zm.);

8) uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507);

9) uchwała Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 9305 ze zm.);

10) zarządzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (ze zm.);

11) zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości;

12) zarządzenie Nr 1002/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym Uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (ze zm.)

13) zarządzenie Nr 3291/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, trybu i zakresu jego działania.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Na każdą lokalizację w celu zajęcia na prawach wyłączności należy złożyć odrębny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie tylko pierwsza ze wskazanych lokalizacji (z wyjątkiem wydarzeń w związku z promocją wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz zajęcia przez artystów ulicznych);

2) Lokalizacja zajęcia na prawach wyłączności na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto winna spełniać wymagania określone w uchwale Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1507).

3) W przypadku realizacji przedsięwzięcia – imprezy będącej uroczystością państwową lub religijną, imprezą kulturalną lub sportową, skierowaną do określonej grupy odbiorców np. dzieci, wystawy, kiermasze, akcje o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub charytatywnym, jak też produkcje audiowizualne, w szczególności filmowe, reklamowe i teledyski na terenie obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz jego strefy buforowej, obszaru Błoń Krakowskich oraz obszaru parków kulturowych utworzonych na terenie Krakowa, zezwolenie na zajęcie terenu wydane zostanie po zasięgnięciu opinii zespołu zadaniowego pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa.

4) W przypadku lokalizacji na terenie objętym decyzją dodatkowych komercyjnych punktów handlowych lub usługowych, ogródków gastronomicznych, należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie terenu zgodnie z procedurą ZDMK – 25 lub ZDMK – 26.

5) W przypadku lokalizacji na terenie objętym decyzją w celu umieszczenia dodatkowych reklam lub urządzeń reklamowych należy wystąpić o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu zgodnie z procedurą ZDMK – 27.

6) Zajęcie na prawach wyłączności bez zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego od dnia jego ujawnienia do dnia usunięcia.

7) Zajęcie na prawach wyłączności bez zawarcia umowy na zajęcie działki drogi wewnętrznej podlega opłacie w wysokości 100 % stawki podstawowej zgodnie z zarządzeniem nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości. W przypadku nieusunięcia zajęcia na żądanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa z zajmowanego terenu podlega opłacie podwyższonej w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.

8) Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

9) Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

10) Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 §1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

11) Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wskazanie urzędu/jednostki/wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

12) W przypadku złożenia wniosku na zajęcie drogi wewnętrznej w terminie krótszym niż 7 dni przed datą udostępnienia nieruchomości lub w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wnioskowanej zmiany, nalicza się jednorazową opłatę w wysokości: 100 zł.

 

 

UWAGA:

 

1. Procedura dotyczy dróg oraz innych nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 

2. Wniosek dotyczący czasowego zajęcia nieruchomości niepozostającej w zarządzie tut. jednostki, rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, przy al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedurę:

 

SA – 36, dla Rynku Głównego:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-36

 

SA – 41, poza terenów usytuowanych poza Rynkiem Głównym:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-41

 

Niespełnienie powyższych warunków technicznych z uwagi na możliwość stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników, jak również na możliwość powodowania utrudnień w ruchu drogowym skutkować będzie odmową wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu na prawach wyłączności wnioskodawca winien złożyć z 30-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęcia.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na czasowe zajęcie terenu na prawach wyłączności. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

  

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).