ZDMK-68

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych - przyznawanych w drodze losowania.


Załączniki do procedury:
ZDMK-68- załącznik 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z powyższą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków, Dział Zajęcia Pasa Drogowego (Sekcja Handlu i Reklam).Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych - przyznawanych w drodze losowania.

I. Załączniki do wniosku:

 

1) formę, wymiary, wygląd stoiska/punktu handlowego (zdjęcie, rysunek, folder),

2) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej,

3) w razie ustanowienia pełnomocnika– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 Opłaty

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie uchwały Nr XXX/ 789/ 19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 9305).

2. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej uiszczenia określane są w decyzji administracyjnej lub zawieranej umowie cywilnoprawnej.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia przeprowadzenia losowania.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

6. Uchwała Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 9305).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

Uwagi dla lokalizacji na handel okazjonalny w trybie losowania

 

1) Procedura dotyczy handlu prowadzonego w trakcie tradycyjnych odpustów (Emaus, odpust na Skałce, ul. Prostej, ul. Poległych w Krzesławicach) oraz w okresie Wszystkich Świętych przed Cmentarzem Podgórskim, Rakowickim, Batowickim, Salwator i Mała Góra w zakresie ulic będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2) Na każdą lokalizację punktu handlowego należy składać oddzielny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie pierwsza ze wskazanych lokalizacji.

3) W miesiącu styczniu każdego roku na stronach internetowych ZDMK oraz na tablicy ogłoszeń publikowane będzie ogłoszenie o terminie składania wniosków, miejscu oraz terminie losowania.

4) Losowanie odbywać się będzie w terminie nie później niż na sześć tygodni przed dniem handlu okazjonalnego.

5) Przed terminem losowania Zarząd Dróg Miasta Krakowa sporządza:

• Listę osób/podmiotów zakwalifikowanych do udziału w losowaniu oraz losy oddzielnie dla każdego z losowań w ilości odpowiadającej ilości zakwalifikowanych wniosków.

 

• Mapy z przewidywanymi miejscami lokalizacji stoisk handlowych na których są zaznaczone i ponumerowane: stałe całoroczne/cykliczne stoiska handlowe, stoiska handlu okazjonalnego zarezerwowane dla harcerzy, stoiska przeznaczone do handlu okazjonalnego podlegające losowaniu oraz sporządza losy w ilości odpowiadającej ilości dostępnych dla handlu okazjonalnego stanowisk handlowych.

 

6) Losowanie miejsc handlowych odbywa się w dwóch etapach:

• pierwszy etap losowania: losowana jest podmiot/osoba zakwalifikowana do udziału w losowaniu.

• Drugi etap losowania: podmiot/osoba wylosowana losuje los zwierający numer stanowiska handlowego.

 

Wylosowany podmioty/osoba, która wylosowała miejsce handlowe, którego nie akceptuje, zgłasza rezygnacje z wybranego miejsca a los z numerem stanowiska ponownie uczestniczy w losowaniu. Podmiot/osoba rezygnująca traci prawo do dalszego udziału w losowaniu.

 

7) Dla odpustu Emaus na ul. Kasztelańskiej przeznaczonej na ustawienie urządzeń zabawowych wyboru miejsca handlowego dokonują osoby wylosowane.

8) Losowanie odbywa się przy udziale Komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz dwóch przedstawicieli podmiotów wnioskujących o lokalizację stoisk (osoby wybrane spośród obecnych podczas losowania). Losowanie prowadzi przedstawiciel Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Z przebiegu losowania sporządzany jest protokół. Przez 14 dni od daty losowania protokół jest udostępniany do wglądu w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

9) Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej lub umowy na zajęcie pasa drogowego – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania zezwolenia skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej zgodnie z obowiązującymi stawkami.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z powyższą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

 

UWAGA!

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.