ZDMK-67

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Opiniowanie projektów stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu


Załączniki do procedury:
załącznik 1 do ZDMK-67

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres e-mail, numeru telefonu oraz pełnomocnika (jeśli występuje) imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numeru dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także projektanta w zakresie: imienia, nazwiska Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze. zm.).

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, Dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (wnioskodawcą może być jeden z podmiotów wymienionych w punkcie 1 sekcji Informacje dodatkowe dla klienta) o zaopiniowanie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2. Załączniki do wniosku:

1) dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu który winien zawierać:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 wykonany na podkładzie pokazującym wyłącznie ukształtowanie terenu, krawędzie jezdni, chodniki, pobocza, drogi rowerowe i torowiska tramwajowe, obrysy budynków oraz zieleń, latarnie i słupy trakcyjne (bez naniesionych sieci uzbrojenia podziemnego i innych zbędnych dla organizacji ruchu instalacji) zawierający:

- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; inwentaryzacja powinna być zgodna ze stanem aktualnym na dzień złożenia projektu,

- parametry geometrii drogi,

c) projekt programu ruchowego sygnalizacji – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

d) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,

e) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,

f) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,

g) imię, nazwisko i podpis projektanta.

2) Dokumentacja projektowa powinna zostać złożona również w formacie pdf na płycie CD.

3) Pełnomocnictwo zarządu drogi, organu zarządzającego ruchem lub inwestora/jednostki, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

3. Zarządca drogi może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1) dołączenia do projektu organizacji ruchu:

a) profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

b) danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,

c) uszczegółowionych fragmentów projektu w skali 1:100 lub 1:50,

2) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu,

3) może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia projektu w wersji elektronicznej w formacie dwg lub dgn.

 Opłaty

1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Pisemna opinia z wpisaniem uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.

2. Odesłanie w celu wprowadzenia poprawek.

3. Odrzucenie projektu organizacji ruchu.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.

Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy (klienta) albo z przyczyn niezależnych od organu.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W zależności od potrzeb – pisemne wewnętrzne opinie Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3. Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wnioskodawcą może być:

1) zarząd drogi,

2) organ zarządzający ruchem,

2a) podmiot zarządzający drogą wewnętrzną.

3) inwestor lub jednostka o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

4) osoba/podmiot realizujący zamówienia ww. jednostek.

2. W uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić wykonanie planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:2000 lub szkic bez skali.

3. Procedura dotyczy dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków.

4. Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), właściciela mediów (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adres e-mail, numeru telefonu oraz pełnomocnika (jeśli występuje) imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numeru dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także projektanta w zakresie: imienia, nazwiska Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i zatwierdzania projektów stałej organizacji ruchu.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze. zm.).

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI - DYREKTOR
Osoba publikująca:
PIOTR RUSIN
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data aktualizacji:
2019-01-11