ZDMK-64

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Przygotowanie projektu umowy/aneksu na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej

 


Załączniki do procedury:
ZDMK-64- załącznik - wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania/ adres siedziby, adres e-mail, numeru telefonu, a także osób na rzecz których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy/decyzja pozwolenia na budowę w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/do korespondencji, a ponadto osób, których dane są wpisane w księgach wieczystych nieruchomości będącej przedmiotem umowy w zakresie: numeru księgi wieczystej, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy/aneksu na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), art. 22 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.), art. 66 § 1, art. 78 § 1, art. 781 § 2, art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Dział Umów Inwestorskich, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53,Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek obejmujący następujące dane:

 

1. Dane Inwestora w tym:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji - w przypadku osoby fizycznej;

b) nazwa, adres do korespondencji, adres siedziby – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;

c) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłany projekt umowy;

d) numer telefonu kontaktowego.

2. Tytuł inwestycji niedrogowej:

a) znak postępowania w przypadku obszaru, w odniesieniu do którego wszczynane są warunki zabudowy;

b) nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku obszaru, na którym obowiązuje miejscowy plan.

c) inwestycja mieszkaniowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

 

II. Załączniki do wniosku:

 

a) koncepcyjne rozwiązanie układu drogowego uzyskiwane w trybie procedury – ZDMK- 33 – o ile było procedowane;

b) kopia ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

c) uchwała o ustanowieniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej

d) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w sprawie uzyskania projektu umowy/aneksu,

e) w przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu,

f) dodatkowe dokumenty np. oświadczenie o numerze księgi wieczystej, dokonane podziały geodezyjne, decyzje przeniesienia wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzje pozwolenia na budowę, umowa w sprawie przeniesienia własności nieruchomości, itp.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Dokumenty mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia

Projekt umowy/aneksu.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne wewnętrzne opinie lub uzgodnienia Zarządu Dróg Miasta Krakowa – w zależności od potrzeb.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).

2. Art. 61 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

3. Art. art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 203).

4. Art. 8 ust. 1 pkt 7 oraz art. 22 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.)Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania/ adres siedziby, adres e-mail, numeru telefonu, a także osób na rzecz których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy/decyzja pozwolenia na budowę w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/do korespondencji, a ponadto osób, których dane są wpisane w księgach wieczystych nieruchomości będącej przedmiotem umowy w zakresie: numeru księgi wieczystej, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy/aneksu na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), art. 22 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.), art. 66 § 1, art. 78 § 1, art. 781 § 2, art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).