ZDMK-61

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu lokalizacji nośnika/ elementu informacji wizualnej/ urządzenia reklamowego/ konstrukcji reklamowej/ reklamy na markizie


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji lokalizacyjnej dla reklamy/urządzenia reklamowego/konstrukcji reklamowej. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-twarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia prze-pisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków,

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy;

 

1) Anita Płaziak - Popielska – pok. 63, tel.: 12 616 70 97;

2) Tomasz Piętowski – pok. 62, tel.: 12 616 70 26;

3) Roksana Pszczolińska – pok. 62, tel. 12 616 72 06;

4) Grzegorz Kot – pok. 62, tel.: 12 616 75 08;

5) Izabela Sachaj – pok. 68, tel.: 12 616 70 19.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie zezwolenia na potrzeby lokalizacji w pasie drogowym drogi pu-blicznej nośnika/ elementu informacji wizualnej umieszczonego:

a) na wysięgniku na elewacji budynku,

b) na słupie oświetlenia ulicznego,

c) wolnostojącego nośnika/ elementu informacji wizualnej na /w gruncie,

d) na markizie

 

należy składać na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do procedury ZDMK – 61:


II. Załączniki do wniosku:

1) aktualna mapa zasadnicza oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z naniesieniem lokalizacji nośnika /elementu informacji wizualnej /urządzenia reklamowego /konstrukcji reklamowej;

2) graficzny i zwymiarowany projekt nośnika /elementu informacji wizualnej /urządzenia reklamowego /konstrukcji reklamowej z uwzględnieniem formy i sposobu umieszczenia;

3) decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę albo zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, uzyskane w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

4) dodatkowo dla słupów ogłoszeniowych typu okrąglak oraz innych konstrukcji projekt graficzny winien przedstawiać sposób dociążenia nośnika lub innego zabezpieczenia go przed wywróceniem się pod wpływem czynników atmosferycznych;

5) w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oświadczenie o zgodności reklamy /urządzenia reklamowego /konstrukcji reklamowej z ww. planem;

6) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym;

7) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;

 


 Opłaty

1. W przypadku wniosku o zezwolenie na lokalizację nośnika elementu/ elementu informacji wizualnej w pasie drogowym drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy od-wołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.);

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.);

4) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 poz. 1945 ze zm.);

5) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.);

6) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2067 ze zm.);

7) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.);

8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264);

9) uchwała nr CXV/1547/ 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507);

10) zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (ze zm.).

 

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Na każdą lokalizację nośnika/ elementu informacji wizualnej/ urządzenia reklamowego/ konstrukcji reklamowej należy złożyć odrębny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie tylko pierwsza ze wskazanych lokalizacji.

2) Nośnik/ element informacji wizualnej/ urządzenie reklamowe/ konstrukcja reklamowa usytuowana na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto winny spełniać wymagania określone w uchwale Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listo-pada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1507)

3) Lokalizacja nośnika /elementu informacji wizualnej /urządzenia reklamowego /konstrukcji reklamowej dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu drogowym, w tym ruchu pieszym lub rowerowym, wjazdu lub wyjazdu z dróg poprzecznych, dróg osiedlowych, posesji, garaży itp. oraz nie może ograniczać widoczności w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

4) Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

5) Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

6) Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

7) Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wskazanie urzędu/jednostki/wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

 

Ponadto dla poszczególnych kategorii nośników/ elementów informacji wizualnej obowiązują następujące szczegółowe warunki techniczne mające zapewnić warunki zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego:


I. Dla nośników/ elementów informacji wizualnej – szyldów umieszczanych na wysięgnikach:

1) wysięgnik zainstalowany na budynku na wysokości nie mniejszej niż 2,5 metra;

2) wysięgnik nieprzekraczający gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra;

3) zewnętrzna krawędź najdalej wysuniętego elementu nośnika/ informacji wizualnej za-instalowanej na wysięgniku nie może być oddalona od fasady budynku na odległość przekraczającą 80 cm;

4) wysokość nośnika zainstalowanego na wysięgniku nie powinna przekraczać 60 cm.

 

 

II. Dla wolnostojących nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych w pasie drogowym drogi publicznej:

1) nie dopuszcza się lokalizowania nośników, elementów informacji wizualnej w pasach rozdziału ulic dwujezdniowych i na wysepkach;

2) bezwzględnie wymagana, minimalna odległość konstrukcji reklamowej:

- dla nośników o powierzchni powyżej 1m2 - od krawędzi jezdni – 3 m,

- dla nośników o powierzchni 1m2 - od krawędzi jezdni – 1 m,

- od główki szyny torów tramwajowych – min. 1,30 m,

- dla słupów ogłoszeniowych wolna przestrzeń na chodniku – 1,5m;

1) zalecana, minimalna odległość konstrukcji nośnika informacji wizualnej winna wy-nosić:

- od skrzyżowania, przecznicy, przejść dla pieszych, znaków drogowych, sygnalizatorów, innych nośników – 30,00 m,

- od przystanku komunikacji miejskiej – 15,00 m,

- od wjazdów /wyjazdów/ - 10,00 m;

2) nośniki, elementy informacji wizualnej nie mogą posiadać kształtów i kolorów tła znaków drogowych;

3) nie dopuszcza się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło nośników informacji wizualnej;

4) nie dopuszcza się stosowania odciągów /np. linek/.

 

III. Dla nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych na słupach oświetleniowych:

1) nośniki/ elementy informacji wizualnej nie mogą znajdować się na słupach, na których znajduje się stałe oznakowanie pionowe (znaki drogowe), infrastruktura techniczna, sygnalizacja świetlna, tablice informacyjne Gminy Miejskiej Kraków oraz umieszczone już nośniki elementy informacji wizualnej;

2) w przypadku konieczności umieszczenia znaku drogowego na słupie, na którym znajduje się nośnik/ element informacji wizualnej, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nośnika;

3) w przypadku, gdy bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga umieszczenia takiego znaku niezwłocznie ZDMK usunie nośnik/ element informacji wizualnej we własnym zakresie wraz z niezwłocznym powiadomieniem wnioskodawcy;

4) nie dopuszcza się lokalizowania nośników/ elementów informacji wizualnej na słupach oświetleniowych znajdujących się w pasach rozdzielających ulic dwujezdnio-wych, na wysepkach i na słupach oświetleniowych typu parkowego;

5) zabrania się umieszczania nośników/ elementów informacji wizualnej na słupach znajdujących się bezpośrednio na skrzyżowaniu, jak również na pierwszym słupie bezpośrednio przed lub za skrzyżowaniem;

6) nośniki/ elementy informacji wizualnej znajdujące się na słupach oświetlenia ulicznego mogą być umieszczane wyłącznie prostopadle do krawędzi jezdni, chodnika lub drogi rowerowej, przy których się znajdują;

7) zabrania się wkomponowywania w nośnik/ element informacji wizualnej symboli znaków drogowych oraz umieszczania elementów przypominających kształtem lub kolorystyką znaki drogowe;

8) zabrania się podświetlania lub powlekania farbami odblaskowymi nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych na słupach oświetlenia ulicznego;

9) na jednym słupie wolnym od innych reklam i znaków drogowych może być umieszczony tylko jeden sztywno zamocowany nośnik/ element informacji wizual-nej;

10) na słupach oświetlenia ulicznego wymiary nośnika informacji wizualnej winny wynosić:

a) szerokość (długość podstawy): 0,80 m,

b) wysokość: 1,25 m;

11) nośnik/ element informacji wizualnej na słupie należy mocować obejmą ze stali nierdzewnej w sposób nie naruszający powierzchni słupa (używając podkładki z miękkiego tworzywa), co jest szczególnie istotne przy słupach metalowych. Mocując nośnik informacji wizualnej na słupie metalowym należy zachować odległość 0,15 m - 0,20 m pomiędzy słupem, a nośnikiem w celu umożliwienia dostępu do powierzchni słupa;

12) dolna krawędź nośnika/ elementu informacji wizualnej powinna znajdować się na wysokości 3,60 m od poziomu gruntu;

13) posiadacz nośnika/ elementu informacji wizualnej jest zobowiązany - w razie potrzeby do spełnienia innych wymogów określonych odrębnymi przepisami.

 

IV. Dla elementów informacji wizualnej umieszczonych na markizach:

1) zwijane markizy muszą być zharmonizowane z całością fasady i mogą zawierać jedynie umieszczone na lambrekinach napisy zawierające informację o lokalu lub znak firmowy (bez reklam wyrobów).

 

UWAGA:

1. Procedura dotyczy dróg publicznych pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Niespełnienie powyższych warunków technicznych z uwagi na możliwość stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników jak również na możliwość powodowania utrudnień w ruchu drogo-wym skutkować będzie odmową wydania decyzji lokalizacyjnej na zajęcie pasa drogowego.

 

W przypadku niezgodności lokalizacji z obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego skutkować będzie odmową wydania decyzji lokalizacyjnej na zajęcie pasa drogowego.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji lokalizacyjnej dla reklamy/urządzenia reklamowego/konstrukcji reklamowej. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-twarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia prze-pisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).