ZDMK-55

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 28 ust. 1, pkt 1 lit. b, art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, Dział Infrastruktury Transportowej.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

II. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający:

1) oznaczenie przedsiębiorcy,

2) adres albo siedzibę przewoźnika,

3) przebieg linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz określony przystankiem początkowym, przystankiem końcowym oraz co najmniej jednym przystankiem pośrednim,

4) dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu i przyjazdu,

5) liczbę autobusów niezbędnych do obsługi linii.Opłaty

1. Opłata za wydanie zaświadczenia jest naliczana zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. Za wydanie dokumentów o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a pobiera się opłatę w wysokości 20 zł, za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy.

2. Opłaty, o której mowa w pkt 1 można uiścić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa zgodnie z wystawioną fakturą VAT.

3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA

Opłata za wydanie zaświadczenia – 07 1020 2892 0000 5902 0590 8449

Opłata skarbowa - numer rachunku bankowego:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

5. Dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty, oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.Forma załatwienia

Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.Termin załatwienia

Do 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z siedzibą: 30-048 Kraków, ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, z przywołaniem numeru sprawy.Podstawa prawna

1. Art. 7 ust. 1, pkt 1 lit. b, art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2016).

2. Paragraf 1 pkt 1 lit. 2, § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 383).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r., poz. 202 ze. zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Faktura VAT zawierająca naliczenie opłaty za wydanie zaświadczenia zostanie przekazana po zakończeniu postępowania (zgodnie z treścią sekcji: „Informacje na temat opłat”).

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 28 ust. 1, pkt 1 lit. b, art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).