ZDMK-48

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wyrażenie zgody na wycinkę drzew/krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zgody na wycinkę drzew/ krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, Dział Utrzymania Dróg.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemny wniosek strony o wyrażenie zgody na wycinkę drzew/ krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, zawierający w swojej treści numery działek geodezyjnych, na których rosną drzewa/ krzewy kolidujące z podaniem ich numerów inwentaryzacyjnych (wzór wniosku w załączniku).

2. Załączniki do wniosku:

1) Uzgodnienia z ZDMK dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego stanowiącego kolizje z istniejącą zielenią.

2) Jeden spośród wyszczególnionych dokumentów:

a) kopia ostatecznej decyzji o:

- ustalenie warunków zabudowy (WZ),

- ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP),

(należy usunąć z treści decyzji dane osobowe osób fizycznych),

b) lub oświadczenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia (w przypadku robót, dla których decyzja pozwolenia na budowę nie jest wymagana)

3) Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony.

4) Pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenia pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

5) Wypis i wyrys działek geodezyjnych, na których rosną drzewa/krzewy kolidujące z inwestycją

6) Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

7) Inwentaryzacja drzew/ krzewów wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew/ krzewów.

8) Uzgodniony z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwanie drzew i krzewów.

b) przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

9) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

10) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.Opłaty

1. Postępowanie nie podlega opłacie.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9:00 do 14:30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

4. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określić przedmiot tej opłaty oraz to, w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Pisemna zgoda ZDMK na wycinkę drzew/ krzewów.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Dokumenty mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

2. Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii dowodu zapłaty opłaty skarbowej uwierzytelnionej przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez ZDMK.


3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zgody na wycinkę drzew/ krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).