ZDMK-44

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/przebudowy rowu.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 53 (dalej jako „ZDMK”).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/ przebudowy rowu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozpo-rządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 216 ust. 4 i 5 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w związku z art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

6. Wnioskodawcy przysługuje:

1) prawo dostępu do jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania/ przenoszenia danych osobowych;

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archi-walną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

14. Rozpatrzenie sprawy wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy (oraz pełnomocnika, jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespon-dencji, adresu e – mail, numeru telefonu.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Dział Uzgodnień.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek na druku stanowiącym załącznik procedury o wydanie uzgodnienia pro-jektu.

2. Załączniki do wniosku:

1) kopia wyrysu z ewidencji gruntów z naniesionym zakresem inwestycji;

2) projekt budowlany– 2 egzemplarze;

3) aktualne warunki techniczne;

4) uprawnienia branżowe projektanta oraz aktualne świadectwo przynależności do Izby Inżynierskiej;

5) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.Opłaty

1. Postępowanie nie podlega opłacie.

 

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnic-twa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej jak również pełno-mocnictwa poświadczonego notarialnie, jego odpis lub wypis).

 

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

4. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz to, w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku –

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Pisemne uzgodnienie wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne wewnętrzne opinie lub uzgodnienia Zarządu Dróg Miasta Krakowa – w zależności od potrzeb.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);

2) art. 216 ust. 4 w zw. z art. 199 ust. 1 w zw. z art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);

3) art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.);

5) rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

6) § 3 ust. 2 pkt 8 załącznika do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd In-frastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania sta-tutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania in-dywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920);

7) uchwała nr 562/ 2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawach dotyczących utrzymania i rozwoju systemu odwodnienia terenów miasta.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy rowów będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Projekt budowlany musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-nego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) i powinien zawierać:

1) opis techniczny rozwiązań projektowych z określeniem: podstawy opracowania, opisu stanu istniejącego, obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych, doboru projektowanych umocnień dna i skarp rowu, warunków wykonania, utrzymania, konserwacji rowu i budowli na rowie,

2) część rysunkową składającą się z: mapy syt-wys. odcinka rowu istniejącego wraz z naniesionym korytem projektowanym, mapy zlewni rowu, przekrojów poprzecznych rowu w miejscach charakterystycznych (wraz z naniesionym ko-rytem regulacyjnym, przepływami charakterystycznymi i umocnieniami), profilem podłużnym trasy rowu (rzędna brzegu prawego i lewego, rzędna dna istniejącego, rzędna dna projektowanego, rzędna zwierciadła wody, umocnie-nia), rysunki szczegółowe budowli na rowie.

3. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Dokumenty mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

4. Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii potwier-dzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez ZDMK.


13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 53 (dalej jako „ZDMK”).

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/ przebudowy rowu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozpo-rządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 216 ust. 4 i 5 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w związku z art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

6. Wnioskodawcy przysługuje:

1) prawo dostępu do jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania/ przenoszenia danych osobowych;

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archi-walną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

14. Rozpatrzenie sprawy wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy (oraz pełnomocnika, jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespon-dencji, adresu e – mail, numeru telefonu.