ZDMK-4

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy na korzystanie z instalacji oświetlenia ulicznego dla zasilania odbiornika oświetleniowego oraz zwrotu kosztów energii.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. 2018, poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), § 18 pkt 1do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Pisemny wniosek o podłączenie odbiornika oświetleniowego do urządzeń oświetlenia ulicznego, w szczególności:

a) oświetlenia wiat przystankowych,

b) oświetlenia tablic reklamowych,

c) oświetlenia parkingów,

d) oświetlenia zegarów,

e) oświetlenia iluminacyjnego obiektów zabytkowych.

2. Oryginał technicznego projektu budowlano - wykonawczego wykonanego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i prawem budowlanym wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zawierający m. in.:

a) opis techniczny,

b) schemat ideowy instalacji elektrycznej uwzględniający typ i moc odbiorników oraz zabezpieczenie przeciwporażeniowe,

c) Numer Punktu Zasilania i słupa oświetleniowego, do którego zastanie podłączony odbiornik oświetleniowy,

d) aktualne uzgodnienie uzyskane w Zespole Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

3. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy odbiornika oświetleniowego.

(należy usunąć dane osobowe osób fizycznych).

4. Oryginały protokołów pomiarów ochronnych instalacji podłączonego odbiornika oświetleniowego,

5. Inwentaryzacja powykonawcza kabla w systemie Microstation + Pkn (mapa na nośniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu dgn, gdzie rozwarstwienie i symbolika szczegółów winna być taka jak w Pkn.).

6. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.

7. W przypadku podłączenia odbiorników oświetleniowych na obszarze części historycznej zespołu Miasta Krakowa:

a) pisemna opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków,

b) pisemna opinia Plastyka Miasta – w przypadku zastosowania nowych rozwiązań technicznych.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

 

Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Pisemna umowa na korzystanie z instalacji oświetlenia ulicznego dla zasilania odbiornika oświetleniowego oraz zwrot kosztów energii.

2. Protokół przyłączenia spisany przy udziale przedstawicieli:

a) ZDMK,

b) eksploatatora urządzeń oświetlenia ulicznego,

c) firmy dokonującej podłączenia.

3. Odmowa podłączenia odbiornika oświetleniowego.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

3. Art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1025ze zm.).

4. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887) wraz z aneksem nr 1/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 6679).

5. uchwała Nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto” (Dz. Urz. Woj Małop. z 2010 Nr 647 poz. 5336 ze zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy zasilania odbiorników zlokalizowanych w pasie drogowym i na terenach bezpośrednio przyległych do pasa drogowego.

2. Procedura dostępna jest na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy na korzystanie z instalacji oświetlenia ulicznego dla zasilania odbiornika oświetleniowego oraz zwrotu kosztów energii.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. 2018, poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), § 18 pkt 1do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: