ZDMK-27

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych/ dróg wewnętrznych/ innych terenów w celu umieszczenia nośnika informacji wizualnej, tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w tym na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków,

 

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl,

 

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy:

1) Anita Płaziak - Popielska – pok. 63, tel.: 12 616 70 97;

2) Aleksandra Suchalet – pok. 68, tel.: 12 616 70 19;

3) Krzysztof Cieciński – pok. 63, tel.: 12 616 70 42;

4) Grzegorz Kot – pok. 62, tel.: 12 616 75 08;

5) Paulina Nowak – pok. 62, tel.: 12 616 70 26.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wnioski:

1) wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej na potrzeby umieszczenia nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,

2) wniosek o zawarcie umowy na umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na drodze wewnętrznej/ innym terenie,

3) wniosek o zawarcie umowy na umieszczenie na nieruchomości zarządzanej przez ZDMK tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego w celu prowadzenia kampanii wyborczej.

 

II. Przedmiotowe wnioski należy składać na wzorze stanowiącym załącznik do procedury ZDMK – 27, w zależności od rodzaju nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, tj.:

1) na obiekcie budowlanym: nośnik informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe – załącznik nr 1;

2) wolnostojący nośnik informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe – załącznik nr 2;

3) tymczasowy nośnik informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe – załącznik nr 3;

4) dla materiałów wyborczych umieszczanych w sposób, o którym mowa w pkt 1 – 3 na czas trwania kampanii wyborczej w okresie, wskazanym w art. 110 § 6 Kodeksu wyborczego – załącznik nr 4.

 

Podpisany załącznik nr 4 wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie papierowej na dzienniku podawczym ZDMK oraz przesłać w formie elektronicznej (na adres e mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl).

 

Integralną część załącznika nr 4 stanowi wypełniony i podpisany przez pełnomocnika finansowego DRUK B, który należy doręczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl. lub na nośniku elektronicznym w edytowalnym formacie *.doc /*.xls.

 

ZDMK zastrzega sobie prawo modyfikacji wykazu lokalizacji lub zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych pod względem bezpieczeństwa.

 

III. Załączniki do wniosku:

1) aktualna mapa zasadnicza lub ewidencyjna w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z naniesieniem lokalizacji nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;

2) graficzny i zwymiarowany projekt konstrukcji nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z uwzględnieniem formy i sposobu umieszczenia, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia;

3) dodatkowo, dla tymczasowych nośników informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, projekt graficzny winien przedstawiać sposób dociążenia nośnika lub innego zabezpieczenia go przed wywróceniem się pod wpływem czynników atmosferycznych;

4) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym;

5) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;

6) zgoda właściciela/ zarządcy nieruchomości na umieszczenie nośnika informacji wizualnej (Park Kulturowy Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na elewacji budynku;

7) oświadczenie o zapoznaniu się z Uchwałą Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, a także o spełnieniu warunków wynikających z rozdziału II wyżej powołanej uchwały. Przedmiotowe oświadczenie należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do procedury ZDMK-27;

8) opinia Plastyka Miasta dotycząca formy graficznej nośnika informacji wizualnej (Park Kulturowy Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego oraz ich elementów wraz z projektem konstrukcji oraz z załączonym projektem reklamy z potwierdzeniem jej akceptacji przez ww. organ;

9) opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Głównego Architekta Miasta Krakowa w przypadku lokalizacji na obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa wraz z załączonym projektem z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organy;

10) w przypadku tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego dotyczących materiałów wyborczych;

a) potwierdzenie rejestracji komitetu wyborczego przez Państwową Komisją Wyborczą wraz z danymi pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub zaświadczenie właściwego terytorialnie Komisarza Wyborczego o zarejestrowaniu komitetu wyborczego,

b) DRUK B, podpisany przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, stanowiący integralną część załącznika nr 4, zawierający informacje dotyczące:

• treści materiału wyborczego (np. hasło wyborcze, dane kandydata, dane komitetu, itp.),

• rodzaju tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego wraz z podaniem jego jednostkowej powierzchni,

• terminu umieszczenia materiałów wyborczych,

• ogólnej powierzchni ekspozycji wymienionych w załączniku materiałów wyborczych,

• szczegółowego wykazu ulic, na których zostaną umieszczone materiały wyborcze (w zależności od rodzaju tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego) wraz z określeniem liczby reklam;

c) w przypadku złożenia wniosku przez inną osobę niż pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, należy dołączyć pisemne upoważnienie do składania wniosków i pism oraz odbioru wystawionych zezwoleń dotyczących uzyskania odpłatnej zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych, dróg wewnętrznych i innych terenów na terenie Miasta Krakowa, podpisane przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego,

d) w przypadku, gdy pełnomocnictwo upoważnia do podpisania umowy winno ono zawierać klauzulę zezwalającą na zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu komitetu.

 

IV. Dodatkowo w przypadku lokalizowania nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego:

1) w formie banerów:

a) we wniosku należy powołać: w przypadku dróg publicznych – numer zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia rusztowania, w przypadku dróg wewnętrznych/ innych terenów – numer umowy,

b) wniosek dotyczy tylko 1 kampanii reklamowej, tj. pojedynczego obrazu reklamowego i obejmować może wyłącznie okres trwania danej kampanii reklamowej, przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy nie może przekraczać 50 % powierzchni baneru, a zmiana jego treści lub jego elementu wymaga uzyskania zezwolenia w odrębnym postępowaniu lub zawarcia aneksu do umowy,

c) okres eksponowania na terenie Miasta Krakowa nieprzekraczający 12 miesięcy oraz nie częściej niż co 7 lat bez względu na czas trwania remontu;

2) w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną:

a) do głębokości 30 cm – we wniosku należy podać numer zgody na lokalizację tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna zgodnie z procedurą ZDMK – 61) wydanej przez zarząd drogi,

b) trwale związanych z gruntem (fundamenty lub konstrukcja urządzenia reklamowego w pasie drogowym posadowione poniżej 30 cm od poziomu gruntu), dla których wymagane jest pozwolenie na budowę/ zgłoszenie, należy:

• załączyć do wniosku protokół Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, stanowiący załącznik do mapy sytuacyjno – wysokościowej przedstawiającej lokalizację tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,

• podać we wniosku numer zgody zarządu drogi na lokalizację tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna),

• przedłożyć odpowiednio: decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę albo zaświad¬cze¬nie o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, uzyskane w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

 Opłaty

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 9305 ze zm.).

2. Za zajęcie drogi wewnętrznej/ innego terenu nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (ze zm.). Do ww. opłaty dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Za umieszczenie materiałów wyborczych pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej stawce określonej w uchwale Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 9305 ze zm.) odpowiadającej kategorii drogi, na której umieszczony zostanie materiał wyborczy albo w wysokości określonej w zarządzeniu Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (ze zm.). Do ww. opłaty dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Opłata naliczana jest za okres zajęcia deklarowany we wniosku, przy czym usunięcie materiałów wyborczych winno nastąpić nie później, niż w 30 dniu od dnia wyborów.

4. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

5. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej uiszczenia określane są w decyzji administracyjnej lub zawieranej umowie cywilnoprawnej.

 Forma załatwienia

1) decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych);

2) umowa cywilnoprawna lub odmowa udzielenia zgody (w przypadku dróg wewnętrznych/ innych terenów);

3) umowa cywilnoprawna na odpłatne umieszczenie materiałów wyborczych w trakcie trwania kampanii wyborczej oraz w okresie przewidzianym na ich usunięcie z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia wyborów.

 Termin załatwienia

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

 

W przypadku umów cywilnoprawnych – nie dotyczy.

 Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.);

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.);

4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.);

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145 ze zm.);

6) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1460 ze zm.);

7) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 poz. 282 ze zm.);

8) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.);

9) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684 ze zm.);

10) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 poz. 1438 ze zm.);

11) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.);

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264);

13) uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507);

14) uchwała Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 9305 ze zm.);

15) uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r., poz. 1984);

16) zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (ze zm.);

17) zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (ze zm.).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Procedura odnosi się do banerów, billboardów, paneli reklamowych, pylonów, słupów plakatowo-reklamowych („okrąglak”), innych wolnostojących tablic i wolnostojących urządzeń reklamowych, szyldów, nośników informacji wizualnej itp.;

2) Nie wydaje się decyzji administracyjnych na sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych oraz na powierzchniach placów i dróg jako płaszczyzny;

3) Na każdą lokalizację nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego należy złożyć odrębny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie tylko pierwsza ze wskazanych lokalizacji (za wyjątkiem tymczasowych nośników informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablic reklamowych lub tymczasowych urządzeń reklamowych w związku sytuowaniem ich na czas promocji wydarzeń plenerowych oraz umieszczanych na czas kampanii wyborczej w związku z jej prowadzeniem);

4) Nośnik informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto) winien spełniać wymagania określone w uchwale Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1507);

5) Nośnik informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe usytuowane w obszarze Miasta winny spełniać wymagania określone w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1984);

6) Lokalizacja nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu drogowym, w tym ruchu pieszym lub rowerowym, wjazdu lub wyjazdu z dróg poprzecznych, dróg osiedlowych, posesji, garaży itp. oraz nie może ograniczać widoczności w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych;

7) Ustawienie nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego bez zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10 krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego od dnia jego ujawnienia do dnia usunięcia nośnika/ informacji wizualnej, zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych;

8) W oparciu o art. 36 ustawy o drogach publicznych, w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu, lub bez zawarcia odpłatnej umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c, lub niezgodnie z warunkami tej umowy, właściwy zarządca drogi wyda decyzję administracyjną o przywróceniu go do stanu poprzedniego. W przypadku niezastosowania się do ostatecznej decyzji wydanej w ww. trybie właściwy organ wszczyna postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2019 poz. 1438 ze zm.) celem wyegzekwowania obowiązku z niej wynikającego;

9) Ustawienie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego bez zawarcia umowy na zajęcie działki drogi wewnętrznej/ innych terenów podlega opłacie w wysokości 100 % stawki podstawowej zgodnie z zarządzeniem nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (ze zm.). W przypadku nieusunięcia nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na żądanie ZDMK z zajmowanego terenu podlega opłacie podwyższonej w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej;

10) W przypadku naruszenia uprawnień Gminy Miejskiej Kraków wynikających z prawa własności lub posiadania dróg wewnętrznych/ innych terenów roszczenia dochodzone będą na podstawie stosownych przepisów Kodeksu cywilnego, a ich egzekucja na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego;

11) W przypadku umieszczania reklam wyborczych bez zgody właściciela i zarządcy nieruchomości zastosowanie ma art. 495 § 1 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2019, poz. 684 ze zm.);

12) Na nośniku informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym nie mogą być umieszczane treści prawnie zabronione;

13) Do zajęcia pasa drogowego/ drogi wewnętrznej/ innego terenu upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału zezwolenia;

14) Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu;

15) Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem;

16) Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym; Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu;

17) Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wskazanie urzędu/jednostki/wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa;

18) Pod pojęciem obszar chroniony rozumie się obszar położony w granicach historycznego zespołu Miasta Krakowa. Granica obszaru obejmuje historyczny zespół miasta: Stare Miasto, Wawel, Stradom, Kazimierz, Podgórze, Nowy Świat, Piasek. Granica przebiega od al. 29 Listopada, ulicą Warszawską, Ogrodową, obejmuje budynek Dworca Głównego i biegnie wzdłuż torów, dalej ulicą Lubicz, Bosacką, ścieżką osiedlową do ul. Rakowickiej, ścieżką po północnej stronie budynku Uniwersytetu Ekonomicznego, dalej na wschód do ul. Beliny –Prażmowskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, granicą Ogrodu Botanicznego obejmując Ogród Botaniczny i Obserwatorium Astronomiczne, do ul. Kopernika, ul. Śniadeckich do ul. Sołtyka, ulicami: św. Łazarza, Grzegórzecką do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych, ul. Miodową z jej wyłączeniem, ulicami: Siedleckiego, Daszyńskiego (granicą cmentarza Żydowskiego) i dalej do brzegu Wisły z wyłączeniem stacji benzynowej, ulicą Podgórską z wyłączeniem ulicy, mostem Powstańców Śląskich z wyłączeniem mostu, ulicami: Na Zjeździe, Kącik, Traugutta, Dąbrowskiego, Hetmańską, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej, Ludwinowską, bulwarem Wołyńskim i bulwarem Poleskim, włączając Bulwary i brzeg Wisły, do mostu Dębnickiego, włączając most, alejami: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, włączając całe aleje, do ul. Warszawskiej;

 

Ponadto dla poszczególnych kategorii nośników informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego obowiązują następujące szczegółowe warunki techniczne mające zapewnić warunki zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 

I. dla nośników informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych – szyldów umieszczanych na wysięgnikach:

1) wysięgnik zainstalowany na budynku na wysokości nie mniejszej niż 2,5 metra;

2) wysięgnik nieprzekraczający gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra;

3) zewnętrzna krawędź najdalej wysuniętego elementu nośnika/ informacji wizualnej zainstalowanej na wysięgniku nie może być oddalona od fasady budynku na odległość przekraczającą 80 cm;

4) wysokość nośnika informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego zainstalowanego na wysięgniku nie powinna przekraczać 60 cm.

 

II. Dla nośników informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), wolnostojących tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych umieszczonych w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną/ inny teren:

1) nie dopuszcza się lokalizowania nośników informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), wolnostojących tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w pasach rozdziału ulic dwujezdniowych i na wysepkach;

2) wymiary billboardu winny wynosić do 10 m wysokości i powierzchni ekspozycji 12 m² lub 18 m², z dopuszczalną tolerancją +/- 5 %, o nie więcej niż dwóch powierzchniach ekspozycji.

3) bezwzględnie wymagana, minimalna odległość konstrukcji reklamowej:

  • dla nośników o powierzchni powyżej 1m2 - od krawędzi jezdni – 3 m,
  • dla nośników o powierzchni 1m2 - od krawędzi jezdni – 1 m,
  • od główki szyny torów tramwajowych – min. 1,30 m,
  • dla słupów ogłoszeniowych wolna przestrzeń na chodniku – 1,5m;

4) zalecana, minimalna odległość konstrukcji nośnika informacji wizualnej winna wynosić:

  • od skrzyżowania, przecznicy, przejść dla pieszych, znaków drogowych, sygnalizatorów, innych nośników – 30,00 m,
  • od przystanku komunikacji miejskiej – 15,00 m,
  • od wjazdów /wyjazdów/ - 10,00 m;

5) nośniki informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe nie mogą posiadać kształtów i kolorów tła znaków drogowych;

6) nie dopuszcza się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło nośników informacji wizualnej, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych;

7) nie dopuszcza się stosowania odciągów /np. linek/;

 

III. Dla tymczasowych, wolnostojących nośników informacji wizualnej (na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto), tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych umieszczonych w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną/ inny teren np. słupów plakatowo-reklamowych („okrąglak”) i innych konstrukcjach ustawianych wyłącznie na czas trwania przedsięwzięć plenerowych oraz w związku z prowadzoną kampanią wyborczą, warunki techniczne mające zapewnić zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego określane są indywidualnie dla każdej lokalizacji i dla każdego nośnika.

 

IV. Dla nośników informacji wizualnej umieszczonych na rusztowaniach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto oraz na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa:

1) nośnik informacji wizualnej winien zawierać odwzorowanie budynku;

2) powierzchnia nośnika informacji wizualnej nie może przekraczać 50 % powierzchni całości reklamy.

 

V. Dopuszcza się następujące typy tymczasowych urządzeń reklamowych typu CUBE ustawianych w celu przedsięwzięć plenerowych oraz w celach prowadzenia kampanii wyborczej:

• nośnik typu CUBE na podstawie kwadratu o wymiarach 3,6 m x 3,6 m i maksymalnej wysokości 3,5 m,

• nośnik typu CUBE na podstawie kwadratu o wymiarach 2,5 m x 2,5 m i maksymalnej wysokości 3,5 m,

• nośnik typu CUBE na podstawie trójkąta równobocznego o boku 1,25 m i maksymalnej wysokości 2,5 m,

• nośnik typu CUBE na podstawie trójkąta równobocznego o boku 0,75 m i maksymalnej wysokości 2,5 m.

 

1) Urządzenia reklamowe typu CUBE muszą zostać odpowiednio dociążone w sposób uniemożliwiający przewrócenie się pod wpływem czynników atmosferycznych;

2) powłoki, na których eksponowana jest reklama muszą być rozpięte na konstrukcji w sposób trwały i odporny na warunki atmosferyczne;

3) konstrukcje urządzeń reklamowych typu CUBE w przypadku ustawienia ich na zieleńcu winny być umieszczone w taki sposób, aby nie uszkadzać istniejących nasadzeń.

 

VI. W przypadku materiałów wyborczych należy stosować się do następujących zakazów:

1) zabrania się umieszczania materiałów wyborczych na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki, płotki, bariery sprężyste itp.);

2) zabrania się umieszczania na materiałów wyborczych na słupach z sygnalizacją świetlną;

3) zabrania się umieszczania w treści materiałów wyborczych znaków i symboli przypominających znaki drogowe zarówno w formie jak i kolorystyce;

4) zabrania się umieszczania na materiałów wyborczych w sposób zasłaniający widoczności znaków i sygnalizatorów świetlnych znajdujących się w polu widzenia użytkowania drogi przed umieszczonym materiałem wyborczym;

5) zabrania się umieszczania materiałów wyborczych na podkładzie z tektury, płyty pilśniowej itp. nietrwałych materiałów;

 

Materiały wyborcze umieszczone bez zachowania ww. warunków zostaną usunięte na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego bez względu na wydane zezwolenie.


 

UWAGA:

1. Procedura dotyczy dróg oraz innych nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Wniosek dotyczący czasowego zajęcia nieruchomości niepozostającej w zarządzie ZDMK, rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedurę SA – 46:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-46

3. Wniosek dotyczący czasowego zajęcia powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, rozpatruje Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16, w oparciu o procedurę ZBK 10:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZBK-10

Niespełnienie powyższych warunków technicznych z uwagi na możliwość stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników jak również na możliwość powodowania utrudnień w ruchu drogowym skutkować będzie odmową wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej wnioskodawca winien złożyć z 30-dniowym wyprzedzeniem przed upływem terminu ważności poprzedniej decyzji lub umowy następujące dokumenty:

  • wniosek na jednym z druków stanowiących załącznik do niniejszej procedury,
  • oświadczenie o aktualności danych zawartych we wniosku złożonym po raz pierwszy,
  • aktualną mapę zasadniczą lub ewidencyjną.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: