ZDMK-26

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej/innego terenu pod lokalizację ogródków gastronomicznych

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PE-SEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesie-nia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepi-sów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków,

 

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

 

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy:

1) Roksana Pszczolińska, pok. 62, tel.: 12 616 72 06;

2) Grzegorz Kot, pok. 62, tel.: 12 616 75 08.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o:

- wydanie decyzji administracyjnej - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej pod lokalizację ogródka gastronomicznego,

- zawarcie umowy – zezwolenia na zajęcie drogi wewnętrznej/innego terenu pod lokalizację ogródka gastronomicznego,

na druku stanowiącym załącznik nr 1 procedury (dostępny na stronie internetowej z treścią procedury ZDMK-26).

 

II. Załączniki do wniosku w przypadku:

1. - ogródków ustawianych po raz pierwszy;

- zmiany w stosunku do roku poprzedniego: powierzchni, formy lub kolorystyki

istniejącego ogródka;

- zmiany ogródka w trakcie trwania sezonu;

- ustawienia ogródka zimowego:

1) Zwymiarowany projekt architektoniczny ogródka gastronomicznego w skali 1:50 lub 1:100, zawierający:

a) rzut w skali – uwzględniający pełne wyposażenie ogródka: stoliki, krzesła, parasole, stojak z menu, pomocnik kelnerski, kwietniki/donice, przęsła ogrodzenia, elementy dekoracyjne, oświetlenie, urządzenia grzewcze: promienniki cieplne, lampy grzewcze, ogrzewacze elektryczne (dmuchawy), gazowe urządzenia grzewcze, słupki podtrzymujące przewody elektryczne, inne oraz elementy wyposażenia przestrzeni, takie jak: drzewa, latarnie, słupy ogłoszeniowe, stojaki rowerowe, itp.,

b) widok ogródka na tle elewacji budynku z uwzględnieniem bram wjazdowych i wejściowych, witryn, drzwi prowadzących do wnętrza budynku oraz elementów wyposażenia przestrzeni, o których mowa

w lit. a),

c) legendę w formie tabeli z opisem danych technicznych (m.in. nazwa, typ, symbol, wymiary, materiał, kolorystyka) i fotografią wszystkich elementów wyposażenia ogródka,

d) aktualną mapę zasadniczą z wyrysowanym i zwymiarowanym rzutem poziomym ogródka kawiarnianego.

2) Opinię Plastyka Miasta dotyczącą formy i kolorystyki ogródka gastronomicznego wraz z załączonym projektem z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organ.

3) Gdy lokalizacja ogródka gastronomicznego ustawianego po raz pierwszy znajduje się na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa - opinię Głównego Architekta Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z załączonymi projektami z potwierdzeniem ich akceptacji przez ww. organy.

4) Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.).

2. - ogródków ustawianych w kolejnym sezonie letnim, na podstawie projektu zaopiniowanego przez Plastyka Miasta w roku poprzednim:

1) aktualna mapa zasadnicza z wyrysowanym i zwymiarowanym rzutem poziomym ogródka kawiarnianego,

2) oświadczenie wnioskodawcy, że powierzchnia, forma i kolorystyka ogródka kawiarnianego nie uległy zmianie,

3) oświadczenie wnioskodawcy, że nadal posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

3. W przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej

we właściwym urzędzie skarbowym.

4. W razie ustanowienia pełnomocnika– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.Opłaty

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 9305 ze zm.).

2. Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości.

3. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa o numerze: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).

2) Umowa cywilno-prawna (w przypadku dróg wewnętrznych/innych terenów).Termin załatwienia

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.);

2. Art. 20 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.);

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016. poz. 1264);

6. Uchwała Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 9305 ze zm.);

7. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507);

8. Zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości;

9. Zarządzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa ze zm.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy ulic będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Wprowadza się sezony funkcjonowania ogródków gastronomicznych:

1) Sezon letni – od dnia 1 marca do dnia 15 listopada,

2) Sezon zimowy – od dnia 16 listopada do dnia 28 lutego.

3. Ogródki usytuowane na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto winny spełniać wymagania określone w uchwale Nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507).

4. Ogródek gastronomiczny traktowany jest jako przedłużenie sali konsumpcyjnej lokalu gastronomicznego bez możliwości działalności handlowej z dodatkowych stoisk handlowych umieszczonych na jego terenie.

5. Ogródek gastronomiczny winien przylegać do elewacji budynku, w którym mieści się lokal macierzysty, z zachowaniem minimum 1,5 m ciągu pieszego od krawędzi jezdni do granicy ogródka. W uzasadnionych przypadkach ogródek może być usytuowany w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni i minimum 1,5 m od elewacji budynku.

6. W przypadku miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych Zarząd Dróg Miasta Krakowa może narzucić pozostawienie pasa dla swobodnego ruchu pieszych o większej szerokości niż wymagane w przepisach 1,5 m, lub odmówić wydania pozytywnej decyzji z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych.

7. Elementy ogródka położone najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od światła bramy.

8. W przypadku, gdy w miejscu planowanego ustawienia ogródka kawiarnianego przewidziane jest parkowanie pojazdów, oznakowane odpowiednimi znakami drogowymi – wnioskodawca przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego winien zwrócić się do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, o możliwość wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu w miejscu lokalizacji ogródka kawiarnianego.

9. Ujawnienie ogródka nieposiadającego decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/umowy na zajęcie drogi wewnętrznej podlega opłacie karnej w wysokości 10 – krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego/drogi wewnętrznej od dnia jego ujawnienia do dnia usunięcia ogródka.

10. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej lub umowy na zajęcie drogi wewnętrznej – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji lub umowy skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji/umowy tj. do dnia, w którym wnioskodawca posiadając decyzje może zająć pas drogowy/drogę wewnętrzną.

11. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wskazanie urzędu/jednostki/wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

12. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub §2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

13. Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia,

że okazany dokument jest oryginałem.

14. Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

15. W przypadku złożenia wniosku na zajęcie drogi wewnętrznej/innego terenu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą udostępnienia nieruchomości lub w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wnioskowanej zmiany, nalicza się jednorazową opłatę w wysokości: 100 zł.

 

16. Dodatkowe wymogi dotyczące ogródków gastronomicznych:

1) W ogródkach wyklucza się:

a) podesty, dachy, ścianki, przegródki, itp.,

b) osłony, przesłony (plandeki, folie, pleksi, itp.), dopuszczone osłony ze szkła jedynie w przypadku ogródków zimowych,

c) sztuczną trawę, wykładziny, itp.,

d) łączenie siedzisk, wstawianie ław, długie stoły, itp.,

e) urządzenia emitujące dźwięk, obrazy, światło kolorowe, w tym światło czer-wone (np. pochodzące z promienników cieplnych),

f) stoiska handlowe i urządzenia gastronomiczne, w tym: bary, dystrybutory na-pojów, lodów, itp.,

g) podwieszanie/mocowanie przewodów elektrycznych do latarń i słupów oświe-tleniowych,

h) elementy i plansze reklamowe, ogłoszenia, plakaty oraz nośniki reklamowe i nośniki informacji wizualnej służące do prezentacji reklam oraz do przekazu informacji, itp.,

i) umieszczanie na drzewach oraz w brukowanym obrysie pni: jakichkolwiek elementów wyposażenia ogródka, a w szczególności instalacji elektrycznej, oświetlenia,

j) umieszczanie niezatwierdzonych elementów wyposażenia ogródka.

2) Wyposażenie ogródka nie może wystawać poza jego obrys.

3) Organizacja ogródków na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto jest możliwa przy ogrodzeniu ogródków ze wszystkich stron, z uwzględnieniem niezbędnych wejść i wyjść, w przypadku, gdy szerokość ogródka jest większa niż 1,00 m.

4) Ogródki nie mogą tworzyć zwartej formy zabudowy, muszą mieć charakter lekki, otwarty.

5) Dopuszcza się parasole o wysokości do 2,75 m, wielokątne, minimum 5-boczne o maksymalnej średnicy do 3,50 m, klasyczne z systemem antywietrznym kominowym, jednoczaszowe; o jednakowej średnicy i wymiarach.

6) W przypadku ogródków zimowych dopuszcza się parasole kwadratowe o długości boku do 3,00 m. Parasole mogą być na podporze centralnej lub na podporze bocznej, klasyczne z systemem antywietrznym kominowym, jednoczaszowe; o jednakowej średnicy i wymiarach. Podpory nie powinny wystawać poza obrys ogródka.

7) W ogródkach zimowych dopuszcza się osłonę przeciwwiatrową wyłącznie ze szkła (bezpiecznego, przeźroczystego) w wysokości do 1,80 m, w formie pełnego ogrodzenia z możliwością utworzenia wejść i wyjść.

8) Wymagana kolorystyka parasoli: biel, beż, szary (oraz kolory zbliżone do nich).

9) Czasze parasoli muszą być czyste, bez grafiki, w jednolitym kolorze.

10) Parasole muszą posiadać parametry techniczne gwarantujące bezpieczeństwo, aby niekorzystne warunki atmosferyczne: gwałtowne wichury, silne podmuchy wiatru, opady śniegu, gradu, itp. nie powodowały ich uginania, łamania, wyrwania, itp.

11) Na lambrekinach dopuszcza się naprzemiennie (w formie napisu lub elementu plastycznego): logo firmowe lokalu, logo sponsora (kolorystyka dowolna, stonowana),

12) Logo firmowe lokalu może być zastąpione informacją o: prowadzonej działalności, danym lokalu, preferowanych wyrobach.

13) Szerokość lambrekinów nie może przekraczać: 7 % średnicy parasola, tj. do 24,50 cm oraz 25,00 cm – dla parasoli kwadratowych.

14) Lambrekin (niezależnie na ile części jest podzielony) należy do jednego boku parasola.

15) Od strony jezdni parasole powinny być tak ustawione, by ekspozycja napisów/elementów plastycznych na lambrekinach była naprzemienna.

16) Wyposażenie ogródka, a w szczególności ogrodzenie powinno posiadać dekorację roślinną.

17) W przypadku ogródków zimowych wskazana jest dekoracja okolicznościowa, świąteczno-noworoczna (estetyczna, dobrze współgrająca z otoczeniem i panującą atmosferą).

18) Zaleca się ogrodzenie: metalowe, drewniane, ażurowe, itp. (preferowany kolor ciemny).

19) Kwietniki/donice powinny być drewniane, ceramiczne lub metalowe (preferowany kolor ciemny).

20) Ogródek powinien być wyposażony w meble typu kawiarnianego, np. małe 4-osobowe stoliki.

21) Na terenie ogródka zezwala się na ustawienie:

a) pomocnika kelnerskiego o wymiarach do: 1,20 m (wys.) x1,00 m (szer.) x 0,60 m (dopuszcza się jeden pomocnik na każde rozpoczęte 100 m² ogródka),

b) jednej karty menu nieprzekraczającej wymiarów: 0,50 m x 0,70 m umieszczonej na: stojaku (pulpicie) o wysokości do 1,20 m lub na sztaludze o wymiarach do: 1,45 m (wys.) x 0,46 m; plansza z treścią menu w różnych wersjach językowych, powinna zawierać wyłącznie spis karty dań wraz z cennikiem).

22) Ogródek może być wyposażony w gazowe i elektryczne urządzenia grzewcze (promienniki cieplne, lampy grzewcze, ogrzewanie elektryczne, dmuchawy) z uwzględnieniem wymogów wskazanych w pkt. 22, 23. Liczba urządzeń grzewczych (zalecany kolor biały) pod jednym parasolem nie może przekraczać łącznie 4 szt.

23) W ogródku dopuszcza się wyłącznie światło o temperaturze barwowej od 2500K do 3000K, tj. w kolorze białym lub zbliżonym do białego.

24) Na ogrodzeniu ogródka dopuszcza się możliwość zawieszenia logo firmowego oraz tylko jednego znaku identyfikacyjnego firmy ochroniarskiej (zaleca się korzystanie z usług profesjonalnych firm ochroniarskich).

25) Warunki ogólne używania energii elektrycznej na terenie ogródków:

a) zakaz umieszczania w obrębie ogródków oraz na przyległym terenie skrzynek rozdzielczych prądu, urządzeń łączeniowych (np. puszek, rozdzielni elektrycznych) przekraczających wymiary: 0,10 m x 0,10 m x 0,05 m,

b) zakaz podwieszania przewodów elektrycznych zasilających ogródki – do latarń i słupów oświetleniowych,

c) zakaz używania sprzętu/osprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku wewnętrznego, w tym: przedłużaczy, wtyczek, gniazdek, itp.,

d) w ogródku dopuszcza się wyłącznie instalację elektryczną wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sprawdzoną przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP do 1 kV,

e) zezwala się na użycie urządzeń elektrycznych (osprzętu) posiadających sto-sowne atesty i certyfikaty,

f) słupki podtrzymujące przewody elektryczne wykonane z PCV lub z innych materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego mogą być ustawione wy-łącznie na terenie ogródka,

g) przewody doprowadzające energię elektryczną do ogródków muszą być poprowadzone na wysokości min. 2,5 m (od poziomu chodnika) bez tzw. „nawisów”,

h) zaleca się kolor czarny dla przewodów elektrycznych doprowadzających energię elektryczną do ogródków,

i) instalacja elektryczna w ogródku musi być tak zaprojektowana i wykonana, by umożliwiała swobodne składanie parasoli,

j) instalacje i urządzenia elektryczne w ogródkach muszą być tak montowane i eksploatowane, by nie narażać pracowników, przechodniów, gości ogródków oraz osób postronnych na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosfe-ryczne, szkodliwe oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz by nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

26) Warunki ogólne używania gazu na terenie ogródków:

W ogródkach dopuszcza się wyłącznie urządzenia grzewcze zasilane gazem, posiadające wymagane przepisami atesty i certyfikaty, pod warunkiem ich montażu i eksploatacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

UWAGA:

 

1. Procedura dotyczy dróg oraz innych nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Wniosek dotyczący czasowego zajęcia nieruchomości niepozostającej w zarządzie ZDMK rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedury SA – 44 i SA-23


https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-44


https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-23

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Dla niezmienionych ogródków gastronomicznych ustawianych w trakcie trwania sezonu ogródkowego, wymagane jest wyłącznie złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej procedury wraz z podaniem numeru poprzedniego zezwolenia.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PE-SEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesie-nia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepi-sów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: