ZDMK-25

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej / drogi wewnętrznej /innego terenu w celu lokalizacji punktów handlu obwoźnego, cyklicznego, okazjonalnego (do 3 dni), okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych – przyznawanych w drodze losowania.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na umieszczenie punktów handlu obwoźnego, cyklicznego i okazjonalnego. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków,

 

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

 

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy:

1) Anna Opławska - pok. 69, tel.: 12 616 70 23;

2) Izabela Sachaj – pok. 68, tel.: 12 616 70 19;

3) Roksana Pszczolińska - pok. 62, tel.: 12 616 72 06;

4) Anita Płaziak - Popielska – pok. 63, tel.: 12 616 70 97;

6) Tomasz Piętowski – pok. 62, tel.: 12 616 70 26;

7) Grzegorz Kot - pok. 62, tel.: 12 616 75 08;

8) Aleksandra Suchalet - pok. 68, tel.: 12 616 70 19;Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek:

1) o wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy w celu lokalizacji punktów handlu obwoźnego/ cyklicznego/ okazjonalnego (do 3 dni),

2) o wydanie decyzji administracyjnej w celu lokalizacji punktów handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych – przyznawanych w drodze losowania.

 

II. Załączniki do wniosku:

A. w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia w celu lokalizacji stoiska handlu obwoźnego, cyklicznego, okazjonalnego (do 3 dni) należy dołączyć:

1) aktualną mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją punktu handlowego wraz z podaniem jego wymiarów (należy oznaczyć elementy drogi i szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji),

2) zwymiarowany projekt stoiska (zdjęcie, rysunek techniczny, folder):

- dla lokalizacji na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa projekt winien być zgodny z wymogami określonymi w Zarządzeniu Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa ze zm.;

- dla lokalizacji na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto projekt winien być zgodny z wymogami określonymi w uchwale Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 1507);

3) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym;

4) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;

5) opinię Plastyka Miasta dotyczącą formy i kolorystyki stoiska handlowego wraz z załączonym projektem stoiska z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organ (nie dotyczy handlu okazjonalnego do 3 dni);

6) w przypadku stoiska zlokalizowanego na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa – opinię Głównego Architekta Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z załączonymi projektami stoiska z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organy.

7) Projekt przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z pkt 5 i 6 winien być tożsamy z załączonym do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie punktu handlowego.

 

B. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację stoiska handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych – przyznawanych w drodze losowania należy dołączyć:

1) projekt określający formę, wymiary, wygląd stoiska/punktu handlowego (zdjęcie, rysunek, folder);

2) w przypadku spółki cywilnej – kserokopię umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym;

3) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.Opłaty

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 poz. 9305 ze zm.).

2. Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

3. Niezależnie od uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca, wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej wynikającej z uchwały nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 poz. 6954).

4. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

5. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej uiszczenia określane są w decyzji administracyjnej lub zawieranej umowie cywilnoprawnej.Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).

2) Umowa cywilno-prawna lub odmowa udzielenia zgody (w przypadku dróg wewnętrznych).Termin załatwienia

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

W przypadku lokalizacji stoisk przyznawanych w drodze losowania - do 30 dni od dnia przeprowadzenia losowania.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku umów cywilno-prawnych – nie dotyczy.

 Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.);

2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.);

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.);

5. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);

6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264);

7. uchwała Nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto ze zm. (Dz. Urz. Woj Małop. z 2019 poz. 1507);

8. uchwała Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 9305 ze zm.);

9. zarządzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (ze zm.);

10. zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału zezwolenia na zajęcie drogi publicznej lub działki drogi wewnętrznej. Zajęcie pasa drogowego lub działki drogi wewnętrznej bez wymaganego zezwolenia skutkować będzie odpowiednią sankcją prawną.

2. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wskazanie urzędu/jednostki/wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

3. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

4. Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

5. Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

  

Ponadto dla lokalizacji stoisk handlowych przyznawanych w trybie losowania obowiązują następujące zasady:

 

1. Losowanie dotyczy handlu prowadzonego w trakcie tradycyjnych odpustów (Emaus, odpust na Skałce, ul. Prostej, ul. Poległych w Krzesławicach) oraz w okresie Wszystkich Świętych przed Cmentarzem Podgórskim, Rakowickim, Batowickim, Salwator i Mała Góra w zakresie ulic będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Na każdą lokalizację punktu handlowego należy składać oddzielny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie pierwsza ze wskazanych lokalizacji.

3. W styczniu każdego roku na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz na tablicy ogłoszeń publikowane będzie ogłoszenie o terminie składania wniosków, miejscu oraz terminach przeprowadzenia losowań.

4. Losowanie odbywać się będzie w terminie nie później, niż na sześć tygodni przed dniem handlu okazjonalnego.

5. Przed terminem losowania Zarząd Dróg Miasta Krakowa sporządza:

a) listę osób/podmiotów zakwalifikowanych do udziału w losowaniu;

b) losy oddzielnie dla każdego z losowań, w ilości odpowiadającej ilości zakwalifikowanych wniosków;

c) mapy z zaznaczonymi miejscami lokalizacji stoisk handlowych: podlegających losowaniu, stałych całorocznych/cyklicznych, zarezerwowanych dla harcerzy;

d) losy, w ilości odpowiadającej liczbie dostępnych dla handlu okazjonalnego stanowisk handlowych.

6. Losowanie miejsc handlowych odbywa się w dwóch etapach:

a) pierwszy etap losowania: losowanie podmiotu/osoby spośród zakwalifikowanych do udziału w losowaniu;

b) drugi etap losowania: podmiot/osoba wyłoniony w pierwszym etapie losuje numer określający miejsce stanowiska handlowego.

 

Uwaga: wylosowany podmiot/osoba, któremu z przyczyn osobistych nie odpowiada wylosowane miejsce, zgłasza rezygnację z miejsca handlowego do Komisji przeprowadzającej losowanie, los z numerem stanowiska wraca ponownie do losowania, a podmiot/osoba rezygnująca traci prawo do dalszego udziału w losowaniu.

 

7. Dla stoisk zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Kasztelańskiej podczas odpustu Emaus wyboru miejsca handlowego dokonują osoby wylosowane.

8. Losowanie odbywa się przy udziale Komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz dwóch przedstawicieli zakwalifikowanych do losowania (osoby wybrane spośród obecnych podczas losowania). Losowanie prowadzi przedstawiciel Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

9. Z przebiegu losowania sporządzany jest protokół, który udostępniany jest do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa przez okres 14 dni od daty losowania.

10. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej lub umowy na zajęcie terenu znajdującego się w zarządzie jednostki – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania zezwolenia skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej zgodnie z obowiązującymi stawkami.

11. W przypadku złożenia wniosku na zajęcie drogi wewnętrznej w terminie krótszym niż 7 dni przed datą udostępnienia nieruchomości lub w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wnioskowanej zmiany, nalicza się jednorazową opłatę w wysokości: 100 zł.

 

UWAGA:

 

1. Procedura dotyczy dróg oraz innych nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Wniosek dotyczący czasowego zajęcia nieruchomości niepozostającej w zarządzie ZDMK rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedurę SA – 48

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-48

 

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia stoiska handlowego, wnioskodawca winien złożyć z 30-dniowym wyprzedzeniem przed upływem terminu ważności poprzedniej decyzji lub umowy następujące dokumenty:

- wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury,

- oświadczenie o aktualności danych zawartych we wniosku złożonym po raz pierwszy,

- aktualną mapę zasadniczą lub ewidencyjną,

- aktualną opinię Plastyka Miasta (opinię należy ponawiać po upływie roku od daty otrzymania poprzedniej opinii).

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje) w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zezwolenia na umieszczenie punktów handlu obwoźnego, cyklicznego i okazjonalnego. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: