ZDMK-24

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków, Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Rozkopy i Awarie.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o wydanie decyzji administracyjnej / zawarcie umowy na czasowe zajęcie / rozkopanie pasa drogowego.

2. Załączniki do wniosku:

1) szczegółowy plan sytuacyjny miejsca robót na podkładzie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (należy oznaczyć elementy drogi - zieleniec, jezdnia, chodnik oraz szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji);

2) w przypadku kiedy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót) - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót;

3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej;

4) harmonogram robót w przypadku ich etapowania, zawierający dla każdego etapu następujące dane: długość i szerokość zajęcia pasa, okres wykonywania prac;

5) kserokopia zatwierdzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym (zjazdu) – jeśli wymagane jest to przepisami prawa - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

6) protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Geodezji, w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

7) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;

8) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.

 Opłaty

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 9305 ze zm.).

2. Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni.

3. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa o numerze: Numer rachunku bankowego obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.Forma załatwienia

1. Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).

2. Umowa cywilno-prawna (w przypadku dróg wewnętrznych).Termin załatwienia

Do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

6. Uchwała Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 9305 ze zm.).

7. Zarządzenie Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.

 

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy dróg będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Do wnioskowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego należy wliczyć powierzchnię

wyznaczoną barierami.

3. Na każdą lokalizację należy składać odrębny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie pierwsza ze wskazanych.

4. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wskazanie urzędu / jednostki / wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

5. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej lub umowy na zajęcie pasa drogowego – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji lub umowy skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji / umowy tj. do dnia w którym wnioskodawca posiadając decyzje może zając pas drogowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w miejscu prowadzonych prac oryginału zezwolenia (decyzji / umowy), zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wymagane uzgodnienia.

7. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

8. Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez ZDMK.

 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).


UWAGA!

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.


 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: