ZDMK-23

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych Wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu procedowania wniosku o wyrażenie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych lub dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa na potrzeby złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Pana/ Pani dane osobowe nie są i nie będą w przyszłości wykorzystywane do profilowania.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl.


Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

1) w przypadku wniosku o wyrażenie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych – art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 5 w zw. z art. 20 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920),

2) w przypadku wniosku o wyrażenie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne - art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, Dział Uzgodnień.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) o wyrażenie zgody na wejście w teren działki drogowej.

2. Załączniki do wniosku:

1) kopia protokołu uzgodnienia Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z załącznikiem graficznym (mapa sytuacyjno-wysokościowa z pieczęcią Zespołu),

2) mapa ewidencji gruntów i budynków z naniesioną i zwymiarowaną trasą wymienionych we wniosku mediów,

3) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki / działek stanowiących przedmiot wniosku (wraz ze wskazaniem właściciela działki),

4) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.Opłaty

1. Postępowanie nie podlega opłacie.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej jak również pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, jego odpis lub wypis).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

4. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz to, w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 Forma załatwienia

Pisemna zgoda na wejście w teren nieruchomości albo pisemna odmowa wyrażenia zgody na wejście w teren nieruchomości.Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne wewnętrzne opinie Zarządu Dróg Miasta Krakowa w zależności od potrzeb.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 19 ust. 5 w zw. z art. 20 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.).

2. Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) w zw. z art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

3. Art. 32 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

6. Uchwała Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920).

 

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy dróg publicznych i wewnętrznych będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. W przypadku inwestycji liniowych zgoda na wejście w teren musi być poprzedzona uzgodnieniem trasy projektowanych mediów.

3. Zgoda na wejście w teren z mediami nie jest równoważna z uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, o którą Wnioskodawca występuje w osobnym postępowaniu.

4. We wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest podać numer uzgodnienia właściwego zarządu drogi.

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych Wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu procedowania wniosku o wyrażenie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych lub dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa na potrzeby złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Pana/ Pani dane osobowe nie są i nie będą w przyszłości wykorzystywane do profilowania.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

1) w przypadku wniosku o wyrażenie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych – art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 5 w zw. z art. 20 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920),

2) w przypadku wniosku o wyrażenie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne - art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: