ZDMK-21

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Udzielenie ulgi (umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie) w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, opłaty dodatkowej za nieopłacony postój

w Strefie Płatnego Parkowania, opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK”). W przypadku, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł administratorem danych osobowych jest także Prezydent Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej;

2) wydania decyzji administracyjnej w sprawie umorzenia należności publicznoprawnej w całości, w części, odroczenia terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenia na raty płatności całości albo części należności, a w wypadku wniesienia odwołania od wydanej decyzji, przekazania sprawy do rozpatrzenia przez organ wyższej instancji oraz przekazania akt sprawy sądowi administracyjnemu;

3) udzielenia pomocy publicznej;

4) wydania zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;

5) sporządzenia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 1) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) oraz Artykułu 9 ust. 2a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 67 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 64 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 2) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) oraz Artykułu 9 ust. 2a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 63 § 2 i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 67 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 64 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302).

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 3) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) oraz Artykułu 9 ust. 2a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 67 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 34 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

7. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 4) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

8. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 5) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 32, art. 32a i art. 33 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku udzielenia pomocy publicznej przez okres10 lat.

10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ZDMK dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.

11. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Podanie danych: imię, nazwisko i adres lub adres elektroniczny jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania adresu, (gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

13. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do podania następujących danych:

a) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

b) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

c) w wypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

 

Podanie danych określonych w pkt. a) , b) i c) powyżej jest wymagalne ustawą, a ich brak powoduje, że pomoc publiczna nie może zostać udzielona.

 

14. Podanie danych w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych wykazujących ważny interes zobowiązanego lub interes publiczny lub względy społeczne lub gospodarcze, w szczególności możliwości płatnicze zobowiązanego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uzasadniających udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych uniemożliwia organowi dokonanie ustaleń dotyczących stanu faktycznego sprawy i późniejszej oceny czy zachodzą przesłanki uzasadniające udzielenie ulgi.

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawa administracyjna może zostać załatwiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 586 Kraków, Dział Windykacji.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej (Grupa 1):

a) wniosek o udzieleniu ulgi - druk do pobrania (załącznik nr 1),

b) oświadczenie o stanie majątkowym oraz sytuacji materialnej – druk do pobrania (załącznik nr 2),

c) zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy z zakładu pracy, odcinki od emerytury lub renty, zaświadczenie lub do wglądu inny dokument potwierdzający),

d) zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z informacją o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

e) do wglądu zeznania podatkowe wraz z załącznikami potwierdzone przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenia o osiągniętym dochodzie, z wyszczególnieniem kwoty dochodu i odliczeń oraz kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty,

f) udokumentowane wydatki ponoszone na miesięczne utrzymanie mieszkania (np. do wglądu rachunek za czynsz, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, zakup węgla i inne),

g) informacje o zadłużeniu Wnioskodawcy np. zaległości w opłatach eksploatacyjnych (wymienić, z jakich tytułów i na jaką kwotę), zaciągnięte kredyty, pożyczki – wskazać, kiedy i na jaki cel zostały zaciągnięte i jaka jest wysokość miesięcznych obciążeń z tego tytułu (dołączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenia, wezwania do zapłaty, harmonogramy spłaty),

h) inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje).

 

Przedłożenie powyższych dokumentów jest dobrowolne, jednakże umożliwia wyczerpujące uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej.

 

W przypadku uzasadnienia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej stanem zdrowia wnioskodawcy, wnioskodawca powinien wyrazić wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celu wydania decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności publicznoprawnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawca powinien dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające stan zdrowia, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokości miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala (o ile pozostają w posiadaniu).

 

II. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez rolników/rybaków (Grupa 2), oprócz dokumentów wymienionych w pkt I (których przedłożenie jest dobrowolne, jednakże umożliwia wyczerpujące uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych), należy przedłożyć:

a) do wglądu dokumenty odnośnie przyznanych płatności bezpośrednich,

b) formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające

się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)

- druk do pobrania (załącznik nr 4),

c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania (załącznik nr 6),

d) oświadczenie o zobowiązaniu do poinformowania o otrzymaniu pomoc de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w trakcie toczącego się postepowania – druk do pobrania (załącznik nr 7).

 

III. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Grupa 3), oprócz dokumentów wymienionych w pkt I (których przedłożenie jest dobrowolne, jednakże umożliwia wyczerpujące uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych), wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy tj.:

a) informacje na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, do wglądu zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A),

b) informację o liczbie zatrudnionych osób,

c) wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencję środków trwałych o ile jest prowadzona),

d) wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,

e) informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),

f) wykaz należności,

g) wykaz stanu magazynowego (ilościowo i wartościowo) na koniec ubiegłego roku o ile jest sporządzany,

h) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53 poz. 311 ze zm.) - druk do pobrania (załącznik nr 3),

i) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania (załącznik nr 6),

j) oświadczenie o zobowiązaniu do poinformowania o otrzymaniu pomoc de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w trakcie toczącego się postepowania – druk

do pobrania (załącznik nr 7).

 

Przedłożenie dokumentów wymienionych w pkt a) do g) jest dobrowolne, jednakże umożliwia wyczerpujące uzasadnienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych, natomiast nieprzedłożenie dokumentów określonych w pkt h), i), j) uniemożliwia udzielenie pomocy publicznej.

 

IV. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę prawną (Grupa 4) należy przedłożyć:

a) wniosek o udzieleniu ulgi – druk do pobrania (załącznik nr 1),

b) informację na temat zakresu i rodzaju prowadzonej działalność, zasięgu terytorialnego, szacunkowego udziału i konkurencji na rynku,

c) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),

d) informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej (np. wstępna wersja bilansu, rachunku zysków i strat, inne),

e) informację o liczbie zatrudnionych osób,

f) plan przychodów i wydatków na dany rok,

g) wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą itp.,

h) wykaz należności,

i) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53 poz. 311 ze zm.) - druk do pobrania (załącznik nr 3)*),

 

*) nie dotyczy przedsiębiorcy wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.

 

j) formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53 poz. 311 ze zm.) – druk do pobrania (załącznik nr 5) do niniejszej procedury,

k) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku,

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania (załącznik nr 6),

l) oświadczenie o zobowiązaniu do poinformowania o otrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w trakcie toczącego się postępowania - druk

do pobrania (załącznik nr 7).

 

V. Dotyczy wszystkich Wnioskujących.

 

Ponadto do wniosku o ulgę należy przedłożyć:

a) pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

b) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie

w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego) albo w kopii potwierdzonej notarialnie.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

 

 Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania decyzji w wysokości 10 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Numer rachunku bankowego:

73 1020 2892 0000 5802 0590 8571

 

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.

 

Wniosek o udzielenie ulgi nie stanowi podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

 

 

 

 Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W zależności od potrzeb – opinie właściwych komórek organizacyjnych Zarządu Dróg Miasta Krakowa.Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

 Podstawa prawna

1. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257).

2. Art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

6. Uchwała Nr XL/700/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 2373).

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.).

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013 r.).

9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.).

10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114/8 z dnia 26.04.2012 r.).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 350 ze zm.).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.).

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 121, poz. 810 ze zm.).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wprowadzenie.

Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa na wniosek zobowiązanego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może udzielić ulgę w spłacie należności publicznoprawnych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe w formie:

a) umorzenia w całości albo w części należności,

b) odroczenia terminu spłaty całości albo części należności,

c) rozłożenia na raty spłaty całości albo części należności.

 

Stosownie do treści art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu:

a) opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,

b) opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania,

c) opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990), które to opłaty wymienione w pkt. a) – d) powyżej:

a) nie stanowią pomocy publicznej,

b) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,

c) stanowią pomoc publiczną:

- mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,

- mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,

- zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenia inne niż wymienione powyżej.

 

Z uwagi na powyższe ograniczenia stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych wobec zobowiązanych prowadzących działalność gospodarczą, wydziela

się następujące grupy wnioskodawców:

Grupa 1 - Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

Grupa 2 - Rolnicy, Rybacy,

Grupa 3 - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

Grupa 4 - Osoby prawne.

 

2. Pomoc de minimis.

Wielkość pomocy de minimis przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz 2 poprzedzających go lat podatkowych:

a) 15 tys. € dla sektora rolnictwa (produkcja podstawowych produktów rolnych),

b) 30 tys. € dla sektora rybołówstwa (produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa),

c) 100 tys. € dla sektora drogowego transportu towarów,

d) 200 tys. € dla sektora drogowego transportu osób,

e) 200 tys. € dla pozostałych sektorów działalności gospodarczej.

 

3. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK”). W przypadku, gdy kwota należności przekracza 15 000 zł administratorem danych osobowych jest także Prezydent Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej;

2) wydania decyzji administracyjnej w sprawie umorzenia należności publicznoprawnej w całości, w części, odroczenia terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenia na raty płatności całości albo części należności, a w wypadku wniesienia odwołania od wydanej decyzji, przekazania sprawy do rozpatrzenia przez organ wyższej instancji oraz przekazania akt sprawy sądowi administracyjnemu;

3) udzielenia pomocy publicznej;

4) wydania zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;

5) sporządzenia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 1) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) oraz Artykułu 9 ust. 2a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 67 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 64 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 2) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) oraz Artykułu 9 ust. 2a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 63 § 2 i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 67 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 64 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302).

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 3) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) oraz Artykułu 9 ust. 2a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zw. z art. 67 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz przepis art. 34 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

7. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 4) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

8. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3, ppkt 5) jest przepis Artykułu 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepis art. 32, art. 32a i art. 33 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku udzielenia pomocy publicznej przez okres10 lat.

10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ZDMK dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.

11. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Podanie danych: imię, nazwisko i adres lub adres elektroniczny jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania adresu, (gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

13. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do podania następujących danych:

a) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy

w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości

i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

b) w wypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

c) w wypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

 

Podanie danych określonych w pkt. a), b) i c) powyżej jest wymagalne ustawą, a ich brak powoduje, że pomoc publiczna nie może zostać udzielona.

 

14. Podanie danych w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych wykazujących ważny interes zobowiązanego lub interes publiczny lub względy społeczne lub gospodarcze, w szczególności możliwości płatnicze zobowiązanego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uzasadniających udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych uniemożliwia organowi dokonanie ustaleń dotyczących stanu faktycznego sprawy i późniejszej oceny czy zachodzą przesłanki uzasadniające udzielenie

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: