ZDMK-20

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także osób na rzecz których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/do korespondencji Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl


Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi  art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), art. 16, 20 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 586 Kraków, Dział Warunków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich - według druku stanowiącego załącznik do niniejszej procedury).

 

2. Załączniki do wniosku:

1) ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z informacjami w zakresie: program inwestycyjny, powierzchnia użytkowa, wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt lub uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;

2) w przypadku terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy przedłożyć:

a) opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego (tytuł planowanej inwestycji, program inwestycyjny, powierzchnia użytkowa, wielkość i struktura ruchu generowanego przez obiekt),

b) dokładny sposób obsługi komunikacyjnej – od terenu inwestycji do drogi publicznej;

3) czytelny załącznik graficzny z naniesionym planem zagospodarowania terenu i wskazaną obsługą komunikacyjną;

4) w razie ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;

5) dodatkowe dokumenty lub informacje od Wnioskodawcy (np.: zmiany dotyczące warunków zabudowy, dokonane podziały geodezyjne, zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji i/lub projektowanej obsługi komunikacyjnej z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itp.).

 

UWAGA!

Wnioskodawca może być wezwany przez ZDMK do naniesienia zagospodarowania terenu inwestycji oraz wskazania obsługi komunikacyjnej na mapie sytuacyjno-wysokościowej podpisanej i opieczętowanej przez osobę upoważnioną do projektowania.

 

Dokumenty urzędowe, stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem (nie dotyczy to dowodu opłaty skarbowej).

 

Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez ZDMK.Opłaty

1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

3. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz wskazanie urzędu/jednostki/wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Pisemne oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne wewnętrzne opinie Zarządu Dróg Miasta Krakowa wynikające z zakresu wniosku.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.).

2. Art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U z 2018 poz. 1496)

4. Art. 35 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy dróg publicznych, pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji Zarząd Dróg Miasta Krakowa może żądać dodatkowych dokumentów.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także osób na rzecz których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/do korespondencji Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania oświadczenia o warunkach przyłączenia do dróg lądowych i możliwości połączenia z drogą publiczną.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi  art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), art. 16, 20 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), § 18 pkt 1 do 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: