ZDMK-18

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wydawanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu e-mail, adresu do korespondencji/adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru prawa do wykonywania zawodu, numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego wskazanego przez wnioskodawcę, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zikit.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 20 pkt 5 oraz pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), zarządzenie Nr 3450/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.12.2019 r. w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A oraz zasad wydawania oznakowań.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa – Dział Administracji, Sekcja ds. Zezwoleń ul. Centralna 53, 31 - 586 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o wydanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania dla lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury).

2. W przypadku posiadania pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego niż własność bądź współwłasność – stosowny dokument potwierdzający prawo do korzystania z pojazdu (należy usunąć wszelkie dane osobowe inne niż: imię i nazwisko osoby korzystającej z pojazdu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu oddanego do korzystania).Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa ZDMK czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa- numer rachunku bankowego:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Wydanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania dla lekarza/pielęgniarki/położnej.

2. Pisemna odmowa wydania oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków), po uprzednim wezwaniu tutejszego organu na piśmie – w terminie 14 dni, od dnia w którym skarżący dowiedział się o odmowie – do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miasta Krakowa w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).

3. Zarządzenie Nr 3450/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.12.2019 r. w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A oraz zasad wydawania oznakowań.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Oznakowanie pojazdu i dokument wydania oznakowania wydawane jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, działający jako zarząd dróg na podstawie uznania, mając na względzie podstawy wprowadzenia stref ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A, przede wszystkim dążenie do redukcji liczby samochodów poruszających się w ramach ścisłego centrum Krakowa.

2. Uprawnionymi do uzyskania oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania są:

1) lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską na terenie Miasta Krakowa w oparciu o wykaz przekazywany przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Dyrektora Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

2) lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej na podstawie bezpośredniego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub poprzez zatrudnienie u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w oparciu o wykaz świadczeniodawców przekazywany przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie,

3) pielęgniarki i położne, prowadzące indywidualną praktykę na terenie Miasta Krakowa lub zatrudnionym u świadczeniodawcy usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - w oparciu o wykaz przekazywany przez Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub wykaz świadczeniodawców przekazywany przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie.

3. Uprawnionemu przysługuje oznakowanie i dokument wydania oznakowania obejmujące

wyłącznie jeden pojazd.

4. Po rozpoznaniu sprawy, Zarząd Dróg Miasta Krakowa może odmówić wydania oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania.

5. Oznakowanie pojazdu i dokument wydania oznakowania przyznawane jest na okres do jednego roku, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożony został wniosek o wydanie zezwolenia.

6. Oznakowanie wydawane jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa za dokumentem opatrzonym numerem porządkowym. W dokumencie tym ujęte są dane potwierdzające tożsamość kierowcy i posiadane przez niego uprawnienia do korzystania z oznakowania.

7. Nieodłącznym elementem oznakowania jest dokument wydania oznakowania, bez którego oznakowanie jest nieważne.

8. Oznakowanie nie upoważnia do bezpłatnego postoju w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

9. Dostęp do ewidencji oznakowań mają przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

10. Podanie lekarza/pielęgniarki/położnej należy składać na Dzienniku Podawczym Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Odbioru można dokonać osobiście lub przez osobę trzecią posiadającą pełnomocnictwo lekarza/pielęgniarki/położnej, po okazaniu przez nią dowodu osobistego.

 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu e-mail, adresu do korespondencji/adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru prawa do wykonywania zawodu, numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego wskazanego przez wnioskodawcę, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zikit.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 20 pkt 5 oraz pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), zarządzenie Nr 3450/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.12.2019 r. w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy oraz pielęgniarek i położnych na potrzeby ułatwienia weryfikowania uprawnień do wjazdu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w podstrefie A oraz zasad wydawania oznakowań.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: