ZDMK-16

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze. zm.) art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Dział Infrastruktury Transportowej, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

A. W przypadku wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2. Załączniki do wniosku:

a) proponowany rozkład jazdy podlegający weryfikacji i zatwierdzeniu (na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej procedury), rozkłady jazdy w ilości zgodnej z liczbą pojazdów obsługujących linię +2),

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

c) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, wykorzystywanych w przypadku braku możliwości wykonywania przewozów osób trasą określoną w posiadanym zezwoleniu, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.

 

B. W przypadku wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury)

2. Załączniki do wniosku:

a) proponowany rozkład jazdy zawierający informacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r., poz. 202); rozkłady jazdy w ilości zgodnej z liczbą pojazdów obsługujących linię +2)

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

c) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi w przypadku braku możliwości wykonywania przewozów osób trasą określoną w posiadanym zezwoleniu,

d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.

Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji przez ZDMK.

 

 Opłaty

1) Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916). Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa lub w kasie jednostki.

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (kasa czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym rzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

Nr rachunku bankowego dla opłat za wydanie zezwolenia:

07 1020 2892 0000 5902 0590 8449

Numer rachunku bankowego – opłata skarbowa:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do 30 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1) § 23 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916);

2) Art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze. zm.);

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy ( Dz. U. z 2018 r., poz. 202).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.plInformacje dodatkowe dla klienta

1) Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2) Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (dla przewozów regularnych), jak również potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi (dla przewozów regularnych specjalnych) nie powinny być wydane później niż 1 rok wcześniej od daty składania wniosku.

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze. zm.) art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: