ZCK-13

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych

w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

( dalej ZCK).

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

a) Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26,

31-510 Kraków.

b) Dane osobowe Wnioskodawcy są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

c) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków; e-mail: iod@zck-krakow.pl.

d) Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

- art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie; Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

- Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku stanowi dobrowolna zgoda Wnioskodawcy potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Wnioskodawcę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

e) Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

f) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

g) Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

h) Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia swoich danych.

i) Wnioskodawca ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

j) Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania adresu ( gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

k) Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych Wnioskodawcy.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dokument tożsamości do wglądu

2) Jednostronne oświadczenie woli o przekazaniu prawa do dysponowania grobem , ewentualnie umowa cywilnoprawna stron stosunku prawnego

3) W przypadku przekazania prawa do dysponowania grobem murowanym bądź niszą na rzecz osoby bliskiej w stosunku (do przynajmniej jednej) z osób pochowanych w grobie lub niszy) - dokumenty potwierdzające to pokrewieństwo

 

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny zostać przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kserokopii oraz zawierać uwierzytelniony przez notariusza własnoręczny podpis osoby, która zbywa, przekazuje, zrzeka się prawa do grobu. W przypadku jednostronnego oświadczenia woli o przekazaniu prawa do dysponowania grobem, czynności tej można dokonać również przed pracownikiem ZCK.

 

Dokument wymieniony w ust. 3) nie będzie wymagany w przypadku, gdy wynikające z niego fakty lub stan prawny są możliwe do ustalenia w oparciu

o dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę lub bazę danych ZCK.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem.

2) Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

Pismo Zarządu Cmentarzy Komunalnych (tytuł prawny) regulujący stan prawny grobu na podstawie przekazania prawa do dysponowania grobem, bądź pismo wzywające do usunięcia braków formalnych wnioskuTermin załatwienia

Do 30 dni od dnia wpływu wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Tytuł prawny do grobuTryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie

z cmentarzyi urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

2) Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych

w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

3) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) W sytuacji, gdy przekazanie prawa do dysponowania czasowym grobem murowanym bądź niszą urnową, w których nikt nie jest pochowany, następuje na rzecz osoby obcej, osoba ta (nabywca) zobowiązana jest uiścić pełną opłatę

z tytułu użytkowania gruntu pod grób murowany (niszy) na okres 50 (30

w przypadku niszy) lat. Opłata za użytkowanie gruntu pod grób murowany (niszy) wniesiona przez poprzedniego dysponenta (zbywającego) podlega

z urzędu zwrotowi na jego rzecz proporcjonalnie do okresu zawartej z nim umowy, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty podlegającej zwrotowi.

2) Zwrotowi podlega kwota odpowiadająca okresowi czasu w latach niewykorzystanej opłaty za użytkowanie gruntu pod grób murowany przez zbywającego (lub jego poprzednika prawnego), przy czym każdy rozpoczęty rok kalendarzowy, traktuje się jako rok wykorzystanej opłaty za użytkowanie gruntu (niszy) nie podlegającej zwrotowi.

3) W przypadku przekazania prawa do dysponowania czasowym grobem murowanym bądź niszą urnową osobie bliskiej lub współdysponentowi, osoba ta jest zwolniona z wnoszenia opłat z tytułu użytkowania gruntu (niszy), o których mowa w pkt 2.

4) Osobami bliskimi są: współmałżonek i krewni w linii prostej.

5) W przypadku, gdy jest kilku współdysponentów grobu, a tylko jeden z nich zamierza przekazać prawo do dysponowania na inną osobę, zgodę na tą czynność muszą wyrazić wszyscy pozostali współdysponenci.

6) Nie można skutecznie przekazać prawa do grobu (niszy urnowej), w którym pochowane są zwłoki lub szczątki (zrzec się tego prawa) na rzecz osób obcych

w stosunku do pochowanych w tym grobie (niszy urnowej).

7) Na podstawie niniejszej procedury nie można przekazać prawa do czasowego grobu ziemnego.

8) Zastrzeżenia do grobu/dyspozycje w zakresie przyznanego prawa do pochowania złożone przez poprzedników prawnych są obowiązujące i wiążące dla następców prawnych dysponentów. Ewentualne ich odwołanie wymaga pisemnej zgody osób mających uprawnienia do grobu (np. prawo do pochowania).

9) Przekazanie uprawnień z tytułu dysponowania grobem na rzecz osoby niespokrewnionej (obcej) może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w grobie nie został jeszcze nikt pochowany z zastrzeżeniami wynikającymi z innych regulacji w tym zakresie.

10) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego:

a) w akcie notarialnym,

b) w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie uwierzytelnionym,

c) osobiście złożonego i podpisanego przez wnioskodawcę w siedzibie ZCK.

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: