ZCK-12

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Uregulowanie stanu prawnego:

a) grobu stałego (wieczystego) ziemnego

lub murowanego,

b) czasowego grobu murowanego,

c) niszy urnowej.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

( dalej ZCK).

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

d) Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26,

31-510 Kraków.

e) Dane osobowe Wnioskodawcy są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

f) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;

e-mail: iod@zck-krakow.pl.

g) Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

- art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912.; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie; Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

- Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku stanowi dobrowolna zgoda Wnioskodawcy potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Wnioskodawcę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

h) Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

i) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

j) Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

k) Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia swoich danych.

l) Wnioskodawca ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

m) Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania adresu ( gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

n) Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych Wnioskodawcy.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o uregulowanie stanu prawnego.

2) Załączniki do wniosku (jeden z niżej wymienionych):

a) prawomocny wyrok sądu

b) odpis skrócony akt zgonu poprzedniego dysponenta, w przypadku gdy nie został on pochowany na cmentarzu komunalnym w Krakowie,

a regulacja stanu prawnego następuje na podstawie jego dyspozycji

c) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ewentualnie notarialny akt poświadczenia dziedziczenia,

po poprzednim dysponencie

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) powinny zostać przedłożone

w oryginalnym odpisie bądź notarialnie poświadczonej kserokopii, której zgodność z oryginałem została potwierdzona przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem lub radca prawnym.

 

Dokument wymieniony w pkt. 2) lit. b) nie będzie wymagany w przypadku, gdy wynikające z niego fakty lub stan prawny są możliwe do ustalenia w oparciu

o dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę lub bazę danych ZCK.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem.

2) Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

Pismo Zarządu Cmentarzy Komunalnych potwierdzające prawo do dysponowania grobem/niszą urnową lub pismo o odmowie wyrażenia zgody na uregulowanie stanu prawnego, zawierające szczegółowe uzasadnienie oraz pouczenie o sposobach regulacji stanu prawnegoTermin załatwienia

Do 30 dni od dnia wpływu wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912)

2) Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

3) Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U.

z 2018, poz. 1025)

5) Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

6) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Potwierdzenie prawa do dysponowania grobem lub niszą urnową uzyskuje się w wyniku złożenia wniosku o uregulowanie stanu prawnego.

2) Opłacie podlega wniosek, bez względu na ilość osób go składających.

3) Dysponentem grobu:

a) stałego (wieczystego) ziemnego lub murowanego jest osoba, która ufundowała w przeszłości miejsce pod istniejący grób (fundator grobu), bądź jego następca prawny, który nabył prawo dysponowania na podstawie dziedziczenia, umowy cywilnej, wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci.

b) murowanego czasowego lub niszy urnowej jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu lub niszy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem lub niszą na podstawie dziedziczenia, umowy cywilnej, wyroku sądowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci.

4) Zastrzeżenie dysponenta co do przyznania na wypadek śmierci prawa do grobu określonej osobie (dyspozycje na wypadek śmierci), jak również wyrok sądu ustalający prawo do grobu wyłącza możliwość uregulowania stanu prawnego na podstawie postanowienia o stwierdzeniu spadku, ewentualnie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, w której spadkobierca wykaże, że w treści testamentu zmarłego dysponenta/współdysponenta grobu (niszy) prawo do grobu zostało wskazane przez spadkodawcę grób (nisza)z przeznaczeniem dla określonych osób. Przy uregulowaniu stanu prawnego stosowane jest posiłkowo (tj. w przypadku braku ważnych dyspozycji poprzedniego dysponenta lub wyroku sądu ustalającego prawo do grobu) postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne akty poświadczenia dziedziczenia

Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia sporządzane są w stosunku do spadków otwartych począwszy od dnia 1 lipca 1984 r. ).Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

5) W przypadku większej liczby dysponentów, śmierć chociażby jednego z nich w sytuacji, gdy nie pozostawił on żadnego zastrzeżenia na wypadek śmierci, powoduje konieczność uregulowania stanu prawnego po zmarłym na zasadach wyżej opisanych.

6) Nie można skutecznie przekazać prawa do grobu (niszy urnowej), w którym pochowane są zwłoki lub szczątki (zrzec się tego prawa) na rzecz osób obcych w stosunku do pochowanych w tym grobie (niszy urnowej).

7) Ekshumacja wszystkich spoczywających zwłok lub szczątków z grobu czasowego ziemnego skutkuje wygaśnięciem prawa do grobu.

3) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego:

a) w akcie notarialnym,

b) w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie uwierzytelnionym,

c) osobiście złożonego i podpisanego przez wnioskodawcę w siedzibie ZCK.

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: