ZCK-10

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Opłata prolongacyjna za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

c) użytkowanie niszy urnowej

 


Załączniki do procedury:
cennik
Druk nr 5
Druk nr 10
Druk nr 17

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

( dalej ZCK).

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

a) Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26,

31-510 Kraków.

b) Dane osobowe Wnioskodawcy są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych i niezbędnych w tym celu procedur zewnętrznych ZCK .

c) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków;

e-mail: iod@zck-krakow.pl.

d) Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

- art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 ze zm..; Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie; Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

- Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wizerunku stanowi dobrowolna zgoda Wnioskodawcy potwierdzona podpisem, która może zostać odwołana przez Wnioskodawcę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

e) Przewidywane kategorie odbiorców: wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

f) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

g) Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

h) Wnioskodawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia swoich danych.

i) Wnioskodawca ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

j) Podanie danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania adresu ( gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

k) Administrator nie przewiduje profilowania danych osobowych Wnioskodawcy.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Procedura dostępna w języku migowym

 


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dokument tożsamości do wglądu.

2) W przypadku grobu ziemnego czasowego dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami (co najmniej jedną) pochowanymi w grobie.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie zobowiązującym cennikiem.

2) Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.Forma załatwienia

Sporządzenie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty gwarantującej nienaruszalność grobu ziemnego czasowego, przedłużającej użytkowanie gruntu pod grób murowany lub użytkowanie niszy urnowej na następny okres.Termin załatwienia

1) Niezwłocznie

2) W przypadku wniosku składanego pisemnie – do 30 dni od dnia wpływu pisma.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011r., Nr 132, poz. 1104 ) zmieniona przez Uchwałę Nr XXXII/830/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 9940).

2) Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego

2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341).

3) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Opłaty prolongacyjne przyjmowane są po wygaśnięciu obowiązującej opłaty, ewentualnie na okoliczność pochowania do grobu w przypadku konieczności przedłużenia jego nienaruszalności.

2) Osobą uprawnioną do wniesienia opłaty prolongacyjnej jest dotychczasowy dysponent grobu, w przypadku jego braku inna osoba uprawniona - wymieniona w pkt 3).

3) Dysponentem grobu ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1473) która uiściła obowiązujące opłaty (pozostały małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia).

4) Dopuszcza się wnoszenie opłaty przez inne osoby, aniżeli wymienione w pkt. 3) w następujących przypadkach:

a) śmierci dysponenta,

b) braku zainteresowania ze strony dotychczasowego dysponenta wniesieniem opłaty (opłata może być przyjęta po upływie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia terminu opłaty),

c) przy opłacie prolongacyjnej za użytkowanie grobu murowanego

i niszy urnowej również na okoliczność pochowania lub w innych uzasadnionych przypadkach.

5) Dopuszcza się wniesienie opłaty prolongacyjnej przez osobę nie mieszczącą się w kręgu osób uprawnionych. Przez fakt wniesienia opłaty osoba ta nie nabywa jednak prawa do dysponowania grobem.

6) Opłata przyjmowana jest w wysokości obowiązującej w dniu jej uiszczenia.

7) Wniesienie opłaty prolongacyjnej za grób ziemny następuje na okres kolejnych 20 lat (z zachowaniem jej ciągłości), za grób murowany na okres 30 lat, za niszę urnową na okres 20 lat (z zachowaniem jej ciągłości), w wysokości zgodnej z obowiązującym w dniu wnoszenia cennikiem.

8) Nieuiszczenie opłaty prolongacyjnej za grób ziemny po upływie 20 lat od daty ostatniego pochówku powoduje, że grób przechodzi do dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków i może zostać przydzielony do ponownego pochowania.

9) Informacje o konieczności wnoszenia opłat prolongacyjnych:

a) mogą być przesyłane w formie pisemnej do dysponentów grobów przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych,

b) są zamieszczane w środkach masowego przekazu oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich cmentarzy komunalnych.

c) mogą być umieszczane w formie pisemnej na nieopłaconych grobach.

10) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego:

a) w akcie notarialnym,

b) w formie pisemnej z podpisem mocodawcy notarialnie uwierzytelnionym,

c) osobiście złożonego i podpisanego przez wnioskodawcę w siedzibie ZCK.

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Podmiot publikujący:
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH
Osoba odpowiedzialna:
PAWEŁ SULARZ - DYREKTOR
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
Data wytworzenia:
2009-09-30
Data publikacji:
2009-10-01
Data aktualizacji:
2020-03-12