ZBK-34

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

  • Referat Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, tel. 12/616-61-11, fax. 12/616-61-05, e-mail: katarzyna.gazda@zbk.krakow.pl
  • Referat Windykacji Lokali Mieszkalnych, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, tel. 12/616-61-99, fax.12/616-61-29, e-mail: wojciech.szlachta@zbk.krakow.pl

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

- pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę lub (w wypadku wniosku o rozłożenie na raty) kopia deklaracji podatkowej z dowodem złożenia w Urzędzie Skarbowym,
- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, zaświadcznie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie),
- pisemne informacje dotyczące posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe),
- pisemne informacje o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, inne),
- pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
- wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi (np. zaświadczenie lekarskie, rachunki z apteki itp.).

 

Podmioty prowadzące dzialalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do przedłożenia:
- wniosku o udzielenie pomocy de minimis,
- zaświadczeń o pomocy de minimis wydane przez organy uprawnione do udzielania pomocy ze środków publicznych potwierdzających, wielkość otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego, w którym wystąpiono o ulgę oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
- informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- formularza informacji, którego wzór zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające o pomoc de minimis (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
- pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właścicieli lub prokurenta).

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

- porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności,
- pismo o odmowie zawarcia porozumienia w sprawie o udzielenie ulgi.Termin załatwienia

- do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku,
- w sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w przypadku konieczności uzyskania opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - do 14 dni po otrzymaniu ww. opinii.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

- zestawienie bieżącego stanu zadłużenia wnioskodawcy,
- w sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej, w razie konieczności - opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Uchwała Nr CIV/1404/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (tj.: Dz. Urz.Woj. Małop. z 2010 r. Nr 371, poz. 2556).Informacje dodatkowe dla klienta

Formularz oświadczenia o dochodach oraz o stanie majątkowym wnioskodawcy ubiegającego się o ulgę w spłacie wierzytelności dostępny jest w:
- siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
- Biurze Obsługi Mieszkańców nr 1, Rynek Kleparski 4,
- Biurze Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Królewska 25 ,
- Biurze Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Zamoyskiego 3,
- Biurze Obsługi Mieszkańców nr 4, os. Urocze 18,
- Biurze Obsługi Mieszkańców nr 5, os. Na Stoku 1,
- Biurze Obsługi Mieszkańców nr 6, pl. Na Groblach 7,
- BIP ZBK: www.bip.krakow.pl/ZBK.