ZBK-34

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu korzystania z lokali użytkowych w tym garaży


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 • Referat Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, tel. 12/616-61-11, fax. 12/616-61-29, e-mail: katarzyna.gazda@zbk.krakow.pl

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Brak.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Osoby fizyczne i podmioty, dla których ulga nie będzie stanowić pomocy publicznej lub pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (w zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi wzór stanowią załączniki nr 1 – 3 do niniejszej procedury),
 2. kopii deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę. W przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, deklaracja powinna obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu,
 3. dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinków emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dokumentów potwierdzających pobieranie zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia lub innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie),
 4. pisemnego oświadczenia dotyczącego posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe) (wzór stanowią załączniki nr 5 do niniejszej procedury),
 5. pisemnego oświadczenia o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki, itp.) (wzór stanowią załączniki nr 5 do niniejszej procedury),
 6. pełnomocnictwa – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta,
 7. wszelkich innych dokumentów uzasadniających przyznanie ulgi (np. zaświadczenia lekarskie, rachunki z apteki itp.),
 8. w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: statutu lub aktu założycielskiego, sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, informacji na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, planu przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, wykazu nieuregulowanych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych występujących na dzień złożenia wniosku oraz innych dokumentów, w celu wykazania istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi.

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz ze wskazaniem jej rodzaju, uzasadnieniem oraz określeniem, o którą pomoc de minimis wnioskują (w zależności od rodzaju wnioskowanej ulgi wzór stanowią załączniki nr 1 - 3 do niniejszej procedury),
 2. zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury),
 3. oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie otrzymał takiej pomocy w roku podatkowym, w którym ubiega się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury),
 4. w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis – formularz informacji (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury),
 5. w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – formularz informacji (wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury),
 6. zobowiązanie do poinformowania o każdej innej pomocy de minimis i/lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej w trakcie toczącego się postępowania (wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej procedury),
 7. pełnomocnictwa – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta),
 8. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości innych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych, informacji na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, planu przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, wykazu nieuregulowanych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych występujących na dzień złożenia wniosku oraz innych dokumentów, w celu wykazania istnienia przesłanki ustawowej warunkującej udzielenie ulgi oraz w celu prawidłowego wyliczenia wartości brutto pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc indywidualną na restrukturyzację zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. pisemnego wniosku o udzielenie pomocy indywidualnej na restrukturyzację (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury),
 2. planu restrukturyzacyjnego,
 3. informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy (wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury),
 4. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości inne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych, informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 5. pełnomocnictwa – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej przez osoby uprawnione do jej reprezentowania, np. zarząd lub prokurenta).

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia
 • porozumienie cywilnoprawne w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności

albo

 • pismo o odmowie zawarcia porozumienia w sprawie udzielenia ulgi.

 Termin załatwienia

Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Opinia wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za podstawę i wysokość wierzytelności,
 2. Zestawienie bieżącego stanu zadłużenia wnioskodawcy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 • Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.1).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.9).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).
 • Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014 r., str. 1).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350).
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016.

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez wnioskodawcę zaświadczeń, oświadczeń lub informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pomoc nie może być udzielona.
 2. Organ udzielający pomocy de minimis wydaje zaświadczenie sporządzone na formularzu obowiązującym w dniu udzielenia pomocy potwierdzające, że udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 3. Załączniki do niniejszej procedury dostępne są w:
 • siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców nr 1, Rynek Kleparski 4,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Królewska 25,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Zamoyskiego 3,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców nr 4, os. Urocze 18,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców nr 5, os. Na Stoku 1,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców nr 6, pl. Na Groblach 7,
 • BIP ZBK: www.bip.krakow.pl/ZBK.