ZBK-28

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w przypadku wykonywania przez właściciela nieruchomości prac remontowych polegających na remoncie części wspólnych budynku.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Brak.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek najemcy lokalu użytkowego usytuowanego w budynku, w którym na zlecenie właściciela nieruchomości prowadzone są prace remontowe polegające na remoncie części wspólnych budynku - dachu lub elewacji, zawierający prośbę o obniżenie stawki czynszowej najmu netto za okres wykonywania przez właściciela budynku ww. prac remontowych wraz z pisemnym uzasadnieniem określającym utrudnienia związane z dostępem do lokalu i ograniczeniem (zawieszeniem) prowadzonej działalności gospodarczej.

II. Oświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków o wywiązywaniu się z postanowień zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej najmem lokalu użytkowego, jeżeli porozumienie takie zostało zawarte.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Pisemne stanowisko informujące o wyrażeniu zgody albo odmowie udzielenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu netto. W przypadku wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu najmu netto, jej rozliczenie następuje w bieżących należnościach czynszowych.Termin załatwienia

Do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia przez najemcę wniosku zawierającego prośbę o obniżenie stawki czynszowej najmu netto.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Pisemne stanowisko właściciela nieruchomości dotyczące zakresu prowadzonych prac remontowych oraz czasokresu wykonywania prac związanych z remontem części wspólnych budynku - dachu lub elewacji obiektu.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
  • uchwała Nr XXXIV/445/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal,
  • zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.),
  • § 18 zarządzenia Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych (z późn. zm.).

 Informacje dodatkowe dla klienta

I. Na wniosek najemcy, Wynajmujący może wyrazić zgodę na czasowe obniżenie stawki czynszowej netto do wysokości 50 % za okres wykonywania przez właściciela budynku prac remontowych polegających na remoncie dachu lub elewacji, o ile rzeczone prace powodują utrudnienia związane z dostępem do wynajmowanego lokalu użytkowego i wpływają na ograniczenie prowadzonej w nim działalności.

II. Ustalona w ten sposób stawka czynszowa nie może być niższa niż koszty eksploatacyjne ustalone dla nieruchomości, w której usytuowany jest dany lokal użytkowy.

III. Jeżeli w wyniku realizacji prac, o których mowa w ust. I nie jest możliwe prowadzenie działalności przez najemcę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku objętym remontem obowiązująca go stawka czynszowa najmu netto – na wniosek najemcy -może ulec obniżeniu do poziomu kosztów eksploatacyjnych, do czasu zakończenia realizacji prac, które spowodowały wykluczenie możliwości prowadzenia działalności w lokalu.

IV. Przyznane obniżenie stawki czynszowej najmu rozliczone zostanie za okres, którego obniżka dotyczy.

V. Wynajmującemu przysługuje prawo odmowy udzielenia ulgi, o której mowa w ust. I w przypadku stwierdzenia, że najemca lokalu zalega wg stanu na dzień rozpatrywania wniosku z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kraków lub pozostająca w zasobach lokalowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, a w przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego – gdy najemca nie przedłoży oświadczenia podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.