ZBK-11

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Udzielanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 • Referat Czynszów Lokali Mieszkalnych, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, tel. 12/616-61-22, fax. 12/616-61-29, e-mail: lukasz.szewczyk@zbk.krakow.pl

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o obniżenie czynszu (załącznik nr 1)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów (załącznik nr 2)
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności:
  1. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3) - dotyczy osób uzyskujących dochód na podstawie m. in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
  2. oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4) - dotyczy osób uzyskujących dochód m. in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących dobrowolne alimenty, pomoc finansową od osób trzecich,
  3. zaświadczenie z Grodzkiego Urzędu Pracy o wypłaconych zasiłkach/stypendiach lub o braku wypłat świadczeń - dotyczy osób zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy,
  4. odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty lub przekazy pocztowe lub wyciąg z konta bankowego lub zaświadczenie od komornika o egzekucji zasądzonych alimentów - dotyczy osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,
  5. zaświadczenie z ZUS (KRUS lub innego organu wypłacającego świadczenie) lub przekazy pocztowe oraz w przypadku pobierania dodatkowych świadczeń aktualna decyzja ZUS (KRUS lub innego organu wypłacającego świadczenie) przyznająca świadczenie - dotyczy osób otrzymujących świadczenie z ZUS (KRUS lub innego organu wypłacającego świadczenie),
  6. zaświadczenie o wysokości otrzymanego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub wyciąg z konta bankowego lub przekazy pocztowe lub decyzja przyznająca świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - dotyczy osób pobierających świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne,
  7. zaświadczenie z MOPS o rodzaju i wysokości pobranych świadczeń - dotyczy osób otrzymujących pomoc z MOPS,
  8. zaświadczenie o wysokości otrzymanych stypendiów (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie, itp.) lub braku wypłat stypendiów - dotyczy studentów wyższych uczelni,
  9. zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego - dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne
 4. Oświadczenie (załącznik nr 4) składają osoby, które deklarują brak dochodów oraz osoby, które nie uzyskały dochodów na rzecz osób pozostających pod ich opieką / kuratelą (świadczenie rodzinne, alimenty itp.)

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku.Termin załatwienia

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. art. 7 ust. 2 - 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)
 2. § 3 ust. 3 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 2105)
 3. uchwała Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018 – 2023
 4. zarządzenie Nr 442/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie stosowania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Obniżka czynszu nie przysługuje:
  1. najemcom lokali socjalnych
  2. najemcom tymczasowych pomieszczeń
  3. najemcom lokali wynajętych w wyniku postępowań, których regulamin został określony załącznikami do stosownych uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń lub zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa
  4. najemcom pracowni służącej twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
 2. Nie udziela się obniżki czynszu najemcy, który na dzień złożenia wniosku posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu (czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela), z wyłączeniem zaległości objętych zawartymi z właściwym wynajmującym porozumieniem lub ugodą w sprawie spłaty zaległości w ratach. Niedochowanie warunków porozumienia lub ugody jest jednoznaczne z odstąpieniem od udzielonej obniżki czynszu w terminie na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie porozumienia.
 3. Progi dochodowe gospodarstw domowych uprawniające do obniżki czynszu:

 

Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym 

Wysokość obniżki
 do 100% najniższej emerytury  do 70%
 powyżej 100% do 125% najniższej emerytury  do 50%
 powyżej 125% do 150% najniższej emerytury  do 35%
 powyżej 150% do 175% najniższej emerytury  do 25%

 

 

Dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym                  Wysokość obniżki
do 125% najniższej emerytury do 70%
powyżej 125% do 175% najniższej emerytury do 50%
powyżej 175% do 225% najniższej emerytury do 35%
powyżej 225% do 250% najniższej emerytury do 20%

 

 1. Obniżki czynszu udziela się w maksymalnej wysokości ustalonej dla danego progu dochodowego z zastrzeżeniem pkt 5 i 6.
 2. Stawka czynszu po zastosowaniu obniżki nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal socjalny. Jeżeli najemca otrzymuje dodatek mieszkaniowy, ustala się minimalną stawkę czynszu po zastosowaniu obniżki, która nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal socjalny powiększona o część dodatku mieszkaniowego (otrzymywanego na dzień złożenia wniosku o obniżenie czynszu), odpowiadającą kwocie czynszu w ogólnej kwocie opłat za użytkowanie lokalu (obowiązującej w dniu złożenia wniosku o obniżenie czynszu) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 3. Jeżeli minimalna stawka czynszu po zastosowaniu obniżki czynszu jest większa od stawki czynszu po zastosowaniu maksymalnej wysokości obniżki (dla danego przedziału dochodowego), ostateczna wysokość obniżki czynszu stanowi procentowo wyrażoną wartość różnicy stawki czynszu, o której obniżenie ubiega się najemca i minimalnej stawki czynszu po zastosowaniu obniżki.
 4. Obniżka czynszu udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 5. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, wynajmujący na wniosek najemcy ponownie udziela obniżki czynszu na kolejny dwunastomiesięczny okres, którego bieg rozpoczyna się nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wygaśnięcia dotychczasowej obniżki czynszu.
 6. W okresie obowiązywania obniżki czynszu wynajmujący ma prawo do żądania od najemcy składania deklaracji lub zaświadczeń.
 7. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku wynajmujący może żądać od najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.
 8. Jeżeli najemca na żądanie wynajmującego nie złożył deklaracji lub nie dostarczył zaświadczenia, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli najemca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć żądane dokumenty.
 9. Wynajmujący może wnioskować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w odniesieniu do osób ubiegających się lub korzystających z obniżki czynszu.
 10. Jeśli wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony z winy najemcy, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli najemca korzysta z obniżki czynszu udzielonej wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżki ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, zaś najemca zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty otrzymanego obniżenia czynszu.
 11. Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wynajmujący ustalił, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
 12. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

 


 

Podmiot publikujący:
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ, DYREKTOR ZBK
Osoba publikująca:
MAGDALENA ADAMSKA
Data wytworzenia:
2018-03-23
Data publikacji:
2018-03-23
Data aktualizacji:
2018-03-23