ZBK-10

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 • Referat Eksploatacji, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, pok. 110, I piętro

Małgorzata Wójcik, tel. 12-616-62 14, fax 12/616-61-29, e-mail: zbk@zbk.krakow.pl

 

 1. W przypadku gdy wniosek dotyczy zajęcia terenu w pasie drogowym drogi publicznej lub na terenie drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie ZDMK, sprawę rozpatruje Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14 w oparciu o procedury:

   

  ZDMK-61:

  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-61

   

  ZDMK-27

  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZDMK-27

   

 1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy czasowego zajęcia nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Skarbu Państwa, a położonej w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, sprawę rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedurę:

SA-46
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-46

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o zawarcie umowy (załącznik nr 1),
 2. Załącznik do wniosku:

1. Umowa spółki cywilnej - dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność w tej formie,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, w zakresie zawierania i/lub odbioru umowy - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa,
3. Graficzny i zwymiarowany projekt nośnika informacji wizualnej z uwzględnieniem formy, sposobu jego montażu na elewacji, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia itp., wraz z jego wizualizacją na nieruchomości.
Odpowiednio, w zależności od charakteru planowanego zamierzenia:
4a. „Oświadczenie – w przypadku ubiegania się o zawarcie pierwszej umowy przez podmiot będący najemcą lokalu w budynku, którego dotyczy wniosek” (załącznik nr 2),
lub
4b. „Oświadczenie -w przypadku ubiegania się o zawarcie kolejnej umowy” (załącznik nr 3)
lub
4c. „Oświadczenie- w przypadku ubiegania się o zawarcie pierwszej umowy przez podmiot nie będący najemcą lokalu w budynku, którego dotyczy wniosek” (załącznik nr 4).

 1. Ponadto przed zawarciem umowy niezbędne jest dostarczenie:

5a. pozytywnej opinii Plastyka Miasta,
oraz odpowiednio w zależności od charakteru planowanego zamierzenia:
5b. decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK,
5c. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych w formie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu uzyskanego w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK,
5d. pozwolenia lub opinii właściwych służb konserwatorskich – każdorazowo dla nośników informacji wizualnej w przypadku określonym właściwymi przepisami prawa, w tym:
1) zamiaru wprowadzenia na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto nowych elementów wyposażenia przestrzeni, nieobjętych standardami dla obszaru Parku,
2) zamiaru wykorzystania innych lokalizacji poza obszarem Parku Kulturowego Stare Miasto, dla umieszczania elementów wyposażenia przestrzeni na nieruchomościach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków.
6. Inne dokumenty i zezwolenia wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 

UWAGA:

Dokumenty wymienione w pkt 2,3, 4a,4b,4c -winny być złożone w oryginale.

Dokumenty wymienione w pkt 1,5a,5b,5c,5d, winny być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 Opłaty

Opłaty za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni określone zostaną w umowie, zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni.

 Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna albo odmowa udzielenia zgody.

Nie wywiązywanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec GMK, w tym zaległości z tytułu wynajmu lokalu użytkowego pozostającego w zasobach ZBK stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy ( § 3 ust 10 Zarządzenia Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków).

 Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów, w przypadkach skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)
 5. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
 6. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa.
 7. Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni.
 8. Zarządzenie nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
 9. Zarządzenie nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator.

 Informacje dodatkowe dla klienta

W celu zawarcia kolejnej umowy, stanowiącej kontynuację umowy czasowej dla tego samego nośnika informacji wizualnej, w przypadku gdy, dane firmy nie uległy zmianie, Wnioskodawca składa tylko wniosek (załącznik nr 1) oraz ”Oświadczenie -w przypadku ubiegania się o zawarcie kolejnej umowy” (załącznik nr 3) wraz z aktualnym zdjęciem nośnika.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: