WT-2
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ds. Turystyki

Wydawanie wydawnictw promocyjnych


Sprawę załatwia

Urząd Miasta Krakowa - Wydział ds. Turystyki, Referat ds. Organizacyjnych,

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, parter - pokój nr 18.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację procedury:

p. Adrian Nawara, tel. 12/ 616 11 64, 519 335 973

adrian.nawara@um.krakow.pl

 

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Z wnioskiem mogą występować:

A. podmioty współorganizujące przedsięwzięcia przy udziale Gminy Miejskiej Kraków;

B. podmioty organizujące przedsięwzięcia przy wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa (np. patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym), C. jednostki sektora finansów publicznych,

D. działające na terenie Miasta Krakowa: organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i w zakresie wolontariatu, placówki naukowo-oświatowe,

E. podmioty prowadzące działalność komercyjną, jeśli organizują znaczące przedsięwzięcie promujące Kraków.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o wydanie wydawnictw promocyjnych (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury) złożony co najmniej na 10 dni przed planowanym przedsięwzięciem przez podmioty organizujące przedsięwzięcia mające szczególne znaczenie dla promocji Miasta Krakowa.

 

Z wnioskiem mogą występować:

A. podmioty współorganizujące przedsięwzięcia przy udziale Gminy Miejskiej Kraków;

B. podmioty organizujące przedsięwzięcia przy wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa (np. patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym),

C. jednostki sektora finansów publicznych,

D. działające na terenie Miasta Krakowa: organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i w zakresie wolontariatu, placówki naukowo-oświatowe,

E. podmioty prowadzące działalność komercyjną, jeśli organizują znaczące przedsięwzięcie promujące Kraków.

 

Wypełniony wniosek o wydanie wydawnictw promocyjnych (opatrzony pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy) można składać w jednej z niżej wymienionych form:

A. e-mailem (skan podpisanego wniosku): wt.umk@um.krakow.pl;

B. faxem: nr 12/ 616-60-56;

C. pisemnie na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Turystyki, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków;

D. na stanowisku informacyjno - podawczym Urzędu Miasta Krakowa (parter);

E. w sekretariacie Wydziału ds. Turystyki, Plac Wszystkich Świętych 3-4, parter - pok. nr 18.

 Opłaty

Nie podlega. Wydawnictwa promocyjne wydawane są bezpłatnie. Nie wydaje się wydawnictw promocyjnych w celach komercyjnych (udostępnianie odpłatne).Forma załatwienia

Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych decyduje o przyznaniu wydawnictw promocyjnych, bądź o odmowie ich przyznania - na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku, tj. korzyści marketingowych/ promocyjnych Gminy wynikających z charakteru przedsięwzięcia, opisu uczestników, działań promocyjnych i patronatów medialnych oraz aktualnych zasobów magazynowych.

  

W przypadku przyznania wydawnictw promocyjnych:

A. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu wydawnictw: telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie - w zależności od podanej formy kontaktu.

B. Odbiór materiałów nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony.

C. Wydawnictwa promocyjne wydawane są za potwierdzeniem odbioru w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, parter, pokój nr 18.

D. Wydział ds. Turystyki nie prowadzi wysyłki wydawnictw promocyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy koszt i organizacja wysyłki będzie po stronie Wnioskodawcy.

E. Wnioskodawca zobowiązany jest - w terminie do 10 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia - do zwrotu niewykorzystanych wydawnictw promocyjnych wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 

Odmowa przyznania wydawnictw promocyjnych:

Wnioskodawca zostanie poinformowany o odmowie przyznania wydawnictw promocyjnych: telefonicznie, e-mailem lub pisemnie - w zależności od podanej formy kontaktu.

 Termin załatwienia

Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu wydawnictw, bądź odmowie w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku o wydanie wydawnictw promocyjnych do Wydziału ds. Turystyki.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Informacje dodatkowe dla klienta

A. Wydawnictwa promocyjne opracowane zostały przede wszystkim na potrzeby Wydziału ds. Turystyki związane m.in. z organizacją imprez, targów i innych znaczących przedsięwzięć promocyjnych.

B. Wydział ds. Turystyki zastrzega sobie:

- możliwość wprowadzenia ograniczeń w ilości wydawanych materiałów;

- decydowanie o rodzaju wydawanych wydawnictw promocyjnych w zależności od charakteru przedsięwzięcia oraz dostępnych zasobów magazynowych.

C. Wydział ds. Turystyki nie dokonuje prezentacji wydawnictw promocyjnych w celu ich wyboru przez wnioskodawców.

D. Foldery promocyjne są dostępne do pobrania na stronie: http://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/31702,artykul,foldery_do_pobrania.html

E. Wydawnictwa promocyjne w ilości do 5 sztuk można pobrać ze stojaka dostępnego w Wydziale ds. Turystyki, parter, pok. nr 18.

F. Wydawnictwa promocyjne dostępne są w następujących wersjach językowych: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, słowacki, czeski, węgierski, niderlandzki, ukraiński, chiński.

G. Wnioskodawca może - we wniosku o wydawnictwa promocyjne - wyrazić zgodę na objęcie uczestników wydarzenia (takiego jak konferencje, kongresy, szkolenia, imprezy motywacyjne itp.) badaniem ankietowym dotyczącym oceny wpływu turystyki biznesowej na gospodarkę miasta. Ankieterów zapewnia Urząd Miasta Krakowa - Wydział ds. Turystyki. Badaniem będzie objętych maksymalnie 10 % uczestników. Przeprowadzenie badań odbędzie się w uzgodnieniu z organizatorem i będzie dotyczyło tylko wybranych przedsięwzięć. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych. Osobą do kontaktu w powyższym zakresie jest: p. Katarzyna Janik e-mail: katarzyna.janik@um.krakow.pl , tel. 12/ 616 6053, 784 022 148.

 

Sprawozdanie z rozdysponowania materiałów nie jest wymagane.