WS-92
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku).


Załączniki do procedury:
Wniosek - formularz aktywny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy, autorzy projektów i dokumentacji.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

 

ePUAP

 

UWAGA!

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE ZĄŁĄCZNIKÓW (dokumentacja geologiczna), W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 w nawiązaniu do art. 88 ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, dokumentację geologiczną przekłada się do zatwierdzenia w czterech egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 406, 407.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej lub zmian w dokumentacji w formie dodatku wraz z oznaczeniem wnioskodawcy (miejsce zamieszkania lub siedziby).
2) Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

 

Załączniki:
- Oryginał dokumentacji w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego, opracowanej przez uprawnionego geologa.Opłaty

Opłata skarbowa:
1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł.
2) od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA:
Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

1) Decyzja administracyjna.
2) W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej. W razie potrzeby decyzja nakazująca wykonanie dodatkowych prac geologicznych zastępuje koncesję albo projekt robót geologicznych.Termin załatwienia

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1) Art. 89 ust. 2, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 2, art. 93 ust. 1-6, art. 94 ust. 1 i art. 161 ust. 2 pkt 1-4, 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.

4) Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
5) Część I ust. 53 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:
a) Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
b) Referacie Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,
c) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

Uwagi:
Niniejsza procedura dotyczy dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku) w zakresie:
- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
- badań geologiczno - inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: