WS-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w celu nie związanym z zamiarem inwestycyjnym


Załatw sprawę elektronicznie

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyn nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

UWAGA! z uwagi na charakter wymaganej dokumentacji złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga uzupełnienia go o załączniki w formie pisemnej.Sprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Referat Ochrony Zieleni

 • Dzielnice XVI, XVII, XVIII - Nowa Huta, tel. 12 616 8905 pok. 420
 • Dzielnice IV, V - Krowodrza, XV - Nowa Huta tel. 12 616 8849 pok. 410
 • Dzielnice VI, VII - Krowodrza tel. 12 616 8907 pok. 420
 • Dzielnice XII, XIII - Podgórze tel. 12 616 8850 pok. 422
 • Dzielnice I, II, III, Śródmieście XIV - Nowa Huta tel. 12 616 8864 pok. 420
 • Dzielnice VIII, IX - Podgórze tel. 12 616 8900 pok. 418
 • Dzielnice X, XI - Podgórze tel: 12 616 8845 pok. 418

Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I.    Wniosek(na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości zawierający:

1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, PESEL, NIP, REGON;

2.    oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie Krakowa – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji;

3.    oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy);

4.    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzewa lub krzewu oraz termin posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy;

5.    wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

II.   Załączniki do wniosku:

1.    Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

2.    Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem. Wymóg uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.

W przypadku, gdy drzewa i krzewy rosną na terenie zarządzanym przez jednostki miejskie (ZIKiT, ZZM, ZBK, ZCK), zgodę od tych jednostek na usunięcie kolidujących drzew i krzewów.

 

3.    Oświadczenie o udostępnieniu informacji o poinformowaniu członków spółdzielni, właścicieli budynków, lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a zarząd wspólnoty – członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczające co najmniej 30 dniowy termin na zgłoszenie uwag. (zgodnie z art. 83 ust 4. Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.)

 

4.    Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy zasadniczej.

 

5.    W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

6.    Rysunek, mapę lub, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia należy wykonać w formie inwentaryzacji zieleni (wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:

a)    gatunków drzew i krzewów,

b)   obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo

-         posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

-         nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

c)    wysokości drzew i zasięgu ich koron,

d)   powierzchni porośniętej krzewami w m2,

e)    stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem na mapie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia).

Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 ze zm.). Oznaczenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

 

7.    Projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania i uzbrojenia działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

 

 

8.    Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

NUMER KONTA:

opłata skarbowa za pełnomocnictwo:
PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów.Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół z oględzin w terenie lub rozprawy administracyjnej w terenie z udziałem stron.
 2. Zgoda właściciela - Gminy Miejskiej Kraków lub Skarb Państwa w przypadku nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarb Państwa oddanych w trwały zarząd, dzierżawionych, użytkowanych przez wnioskodawcę lub oddanych w użyczenie wnioskodawcy.
 3. Zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.
 4. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

1.  Art. 83, art. 83a-83f, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.).

2.  Art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

3.  § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3-5, ust. 3 pkt 4, § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 11 lit. e Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

4.  Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

5.  Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1.      Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

2.      Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – przypadki wymienione w pkt 1-17):

1)       krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

2)       krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)      drzew, których obwód pnia na wysokości pnia 130 cm nie przekracza:

a.       100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b.      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4)      drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5)      drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6)      drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

7)       drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8)       drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

9)       drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

10)  drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

11)   drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

12)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

13)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

14)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

15)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

16)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a.       jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b.      inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

17)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody;

18)  znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych); znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. (art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

19)  znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z wyłączeniem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).

20)  Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

1)      Stawka opłaty za usunięcie drzewa wynosi 500 zł

2)      Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

3)      Stawka opłaty za usunięcie krzewu wynosi 200 zł

4)      Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

5)      W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych (art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody).

6)      Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu (art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

7)      Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności (art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody).

8)      W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.

9)      Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzje, o których mowa w art. 84 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie przyrody stały się ostateczne. Jeżeli w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu został wskazany początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu (art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody).

10)  Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzja, o której mowa w art. 84 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie przyrody stały się ostateczne, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy (art. 87 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: