WS-15
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

 Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

 Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

  

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

ePUAP - złożenie wniosku o udzielenie dotacji.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 110.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz.

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Brak.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o udzielenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku na dany rok zamieszczany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa) podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych, zawierający m.in.:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) lokalizację i charakterystykę zadania,

3) planowany koszt realizacji zadania.

2. Załączniki do wniosku:

1) aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, (wraz z dokumentem potwierdzającym prawo

do nieruchomości, w przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z wnioskiem zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania

i podpisanie umowy o udzielenie dotacji), a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub zarządcy nieruchomości na realizację zadania,

2) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy,

3) aktualny dokument potwierdzający o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,

4) informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w celu realizacji zadań obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych,

a) formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do karty usługi nr WS-15) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis,

b) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik nr 3 do karty usługi nr WS-15) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

c) oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy oraz zobowiązanie do poinformowania o innej pomocy otrzymanej w trakcie postępowania (załącznik nr 4 do karty usługi nr WS-15) - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

5) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku działania przez pełnomocnika,

6) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej wykonanego zadania inwestycyjnego.

2. Załączniki do wniosku o rozliczenie:

1) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja,

2) dokumenty potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją zadania.

 

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które uzyskały akceptację Prezydenta Miasta Krakowa:

1) informacja o przyznaniu dotacji celowej,

2) podpisanie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji celowej (wzór umowy zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej),

3) przekazanie dotacji po realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które nie uzyskały akceptacji Prezydenta Miasta Krakowa:

1) informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

 Termin załatwienia

1. Przekazanie informacji niezwłocznie po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Akceptacja rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.

3. Wypłata dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

2. Uchwała Nr XXXVII/965/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.03.2020r.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/ 2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis

w rolnictwie lub rybołówstwie .

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opacie skarbowej.

 

 

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

  • Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmująca dofinansowanie kosztów koniecznych z wyłączeniem kosztów sporządzenia dokumentacji w ramach przygotowania zadania:

1) zakupu, montażu urządzeń wchodzących w skład systemu do gromadzenia

i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych,

2) modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu do gromadzenia wody opadowej i roztopowej.

2. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego,

to jest zakup i montaż urządzeń, które nie będą trwale związane

z nieruchomością, na której będą zamontowane,

2) dostawę towarów wykorzystanych podczas wykonywania zadania oraz wywóz gruzu czy innych odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.

3. Sposób wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości

w wyniku wdrożenia mikroretencji, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

4. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

5. Wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok opublikowanym

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja. Wszystkie faktury

i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta Krakowa

po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do:

 - 15 listopada roku budżetowego (wykonanie zbiornika podziemnego na wody opadowe i roztopowe, wykonanie systemu bioretencji, wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe oraz wykonanie sytemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów),

 - do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (wykonanie naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny), jednak nie później niż do 15 listopada roku budżetowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska,

os. Zgody 2 lub pod numerem tel. (12) 616-88-72, (12) 616-88-74.

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa

z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa

w celu w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu

o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo

do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych ze Swoją szczególną sytuacją,

w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

8. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi przepis prawa:

z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: